AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Moocgan đã phát hiện hiện tƣợng hoán vị gen bằng cách:

  • A. tự thụ phấn ở đậu Hà Lan F1 dị hợp tử  
  • B. lai phân tích ruồi giấm cái F1 dị hợp tử
  • C. cho lai phân tích ruồi giấm đực F1 dị hợp tử
  • D. cho F1 dị hợp tạp giao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>