AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kĩ thuật nào sau đây không được áp dụng trong quy trình nhân bản cừu Đôly?

  (1) Tế bào đã chuyển nhân là tế bào được dung hợp từ tế bào chất của trứng với một nhân lưỡng bội.

  (2) Nuôi cấy tế bào đã chuyển nhân trong môi trường nhân tạo để phát triển thành cừu con.

  (3) Tế bào đã chuyển nhân được nuôi cấy trong môi trƣờng nhân tạo để tạo phôi sớm.

  (4) Tế bào cho nhân là tế bào sinh dưỡng lưỡng bội bất kì.

  (5) Tế bào cho nhân phải được nuôi trong môi trường giàu dinh dƣỡng trƣớc khi cho kết hợp với tế bào trứng đã loại bỏ nhân.

  Phương án lựa chọn là: 

  • A. 3, 4, 5
  • B. 4, 5
  • C. 2, 4, 5
  • D. 1, 2, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>