YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm hiđro (0,195 mol), axetilen (0,150 mol), vinyl axetilen (0,12 mol) và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 19,5. Khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,21 mol AgNO3 trong NH­3, thu được m gam kết tủa và 3,024 lít hỗn hợp khí Z (đktc). Khí Z phản ứng tối đa với 0,165 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là?

  • A. 27,6.
  • B. 55,2.
  • C. 82,8.
  • D. 52,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nX = 0,465 mol và n\(\pi\)(X) = 0,06 mol
  Ta có: mX = 10,53 g = mY
  ⇒ nY = 0,27 mol;  n\(\pi\)(Y) = 0,465 mol
  nX - nY = 0,195 = n\(\tiny H_2\) ⇒ H2 phản ứng hết.
  ⇒ nbinh = 0,135 mol
  nZ = 0,135 mol phản ứng với 0,165 mol Br2 ⇒  n\(\pi\)(Z) = 0,165 mol
  ⇒ n\(\pi\)(binh) 0,3 mol > 2 × 0,135 mol
  Gọi số mol C2H2 và C4H4; C4H6(CH ≡ C - CH2CH3) còn dư lần lượt là x; y và z.
  \(\Rightarrow n_{AgNO_3}=2x+y+z=0,21\ mol\)
  \(\left\{\begin{matrix} x + y + z = n_Y - n_Z = 0,135\ mol\\ 2x + 3y+2z=0,3\ mol \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)
  ⇒ x = 0,075; y = z = 0,03 mol
  ⇒ Kết tủa gồm: 0,075 mol Ag2C2; 0,03 mol C4H3Ag; 0,03 mol C4H5Ag.
  ⇒ m = 27,6 g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 15986

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON