• Choose the word or phrase (a, b, c, d) that best fits the blank space in each sentence

   

  Câu hỏi:

  Last night I came home, cooked dinner, and _________ TV.

  • A. watch
  • B. watched
  • C. was watching
  • D. would watch

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC