AMBIENT
 • Exercise 2: Choose the word or phrase A, B, C, or D that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  Jean Fragonard was a French artist ______ portrait of children.

  • A. whose paintings
  • B. who has painted
  • C. who painted
  • D. whose painted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>