YOMEDIA
NONE
 • Read and answers the questions

  My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up at 6 o’clock, then I go to school. I have lunch at 11: 30, and I go home at 4 o’clock in the afternoon. I like beef and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse. She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. My brother is tall and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We make banh chung, decorate the house and wear new clothes at Tet.

  Câu hỏi:

  How old is Joe?

  • A. Joe is 5  years old.
  • B. Joe is 6 years old.
  • C. Joe is 4B years old.
  • D. Joe is 10 years old.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thông tin: My name is Joe. I’m 10 years old.

  Dịch: Tên tôi là Joe. Tôi 10 tuổi.

  Chọn D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 371231

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON