YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 28,11 gam hỗn hợp gồm 2 muối R2CO3 và RHCO3 vào nước, thu được dung dịch X. Chia X thành 3 phần bằng nhau. Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 11 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung dịch CaCl2 dư, thu được 4 gam kết tủa. Phần ba phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là:

  • A. 110.
  • B. 220.
  • C. 70.
  • D. 140.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Phần 2:
  \(\begin{matrix} R_2CO_3 & + & CaCl_2 & \rightarrow & CaCO_3\downarrow & + & 2RCl\\ 0,04 & & & \gets & 0,04 & & \end{matrix}\)
  • Phần 1:
  \(\begin{matrix} R_2CO_3 & + & Ca(OH)_2 & \rightarrow & CaCO_3\downarrow & + & 2ROH\\ 0,04 & & & \rightarrow & 0,04 & & \end{matrix}\)
  \(\begin{matrix} RHCO_3 & + & Ca(OH)_2 & \rightarrow & CaCO_3\downarrow & + & 2ROH& + & H_2O\\ 0,07 & & & \gets & (0,11-0,04) & & \end{matrix}\)
  \(\Rightarrow 0,04(2R+60)+0,07(R+61)=\frac{28,11}{3} \Rightarrow R = 18\ ({NH_4}^+)\)
  • Phần 3:
  \(\begin{matrix} (NH_4)_2CO_3 & + & 2NaOH & \rightarrow & Na_2CO_3 & + & 2NH_3 & + & 2H_2O\\ 0,04 & \rightarrow & 0,08 & & & & & & \end{matrix}\)
  \(\begin{matrix} NH_4CO_3 & + & 2NaOH & \rightarrow & Na_2CO_3 & + & NH_3 & + & 2H_2O\\ 0,07 & \rightarrow & 0,14 & & & & & & \end{matrix}\)
  ⇒ nNaOH = 0,14 + 0,08 = 0,22 mol
  \(\Rightarrow V_{dd\ NaOH}=\frac{0,22}{1}=0,22 \ (l) = 220\ ml\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF