AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là: 

  • A. E = 1,2178.10-3 (V/m).
  • B. E = 0,6089.10-3 (V/m).
  • C. E = 0,3515.10-3 (V/m).
  • D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn: A

  Hướng dẫn:

  - Cường độ điện trường do điện tích q1 = 5.10-16 (C) nằm tại B gây ra tại A có độ lớn \({E_1} = {9.10^9}\frac{{\left| {{q_1}} \right|}}{{{r^2}}}\) = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ B tới A.

  - Cường độ điện trường do điện tích q2 = 5.10-16 (C) nằm tại C gây ra tại A có độ lớn \({E_2} = {9.10^9}\frac{{\left| {{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\) = 7,03.10-4 (V/m), có hướng từ C tới A.

  - Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm A là \(\overrightarrow E  = {\overrightarrow E _1} + {\overrightarrow E _2}\) ,

  do \({\overrightarrow E _1}\) và \({\overrightarrow E _2}\) hợp với nhau một góc 600

  và E1 = E2 nên E = 2.E1.cos300 = 1,2178.10-3 (V/m).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>