AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.
  • B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.
  • C.  Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường.
  • D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn: C

  Hướng dẫn: Theo định nghĩa về điện trường:

  Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.

  Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

  Theo quy ước về chiều của vectơ cường độ điện trường: Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường.

  Nếu phát biểu “ Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường” là không đúng vì có thể ở đây là điện tích âm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>