• Câu hỏi:

  Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành tâm \(O.\) Gọi \(M,\,\,N,\,\,I\) theo thứ tự là trung điểm của \(SA,\,\,SD\) và \(AB.\) Khẳng định nào sau đây đúng?

  • A. \(\left( {NOM} \right)\) cắt \(\left( {OPM} \right).\)
  • B. \(\left( {MON} \right)\)//\(\left( {SBC} \right).\)               
  • C. \(\left( {PON} \right) \cap \left( {MNP} \right) = NP.\)                      
  • D. \(\left( {NMP} \right)\)//\(\left( {SBD} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(MN\) là đường trung bình của tam giác \(SAD\) suy ra \(MN\)//\(AD.\)   \(\,\left( 1 \right)\)

  Và \(OP\) là đường trung bình của tam giác \(BAD\) suy ra \(OP\)//\(AD.\)   \(\,\left( 2 \right)\)

  Từ \(\left( 1 \right),\left( 2 \right)\) suy ra \(MN\)//\(OP\)//\(AD\) \( \Rightarrow \,\,M,\,\,N,\,\,O,\,\,P\) đồng phẳng.

  Lại có \(MP\)//\(SB,\,\,\,OP\)//\(BC\) suy ra \(\left( {MNOP} \right)\)//\(\left( {SBC} \right)\) hay \(\left( {MON} \right)\)//\(\left( {SBC} \right).\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC