Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2

 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088g chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

  • A. 7,312g
  • B. 7,512g
  • C. 7,412g
  • D. 7,612g
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn khối lượng:

  \(\begin{array}{l} {m_{lipit}} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} \Leftrightarrow {m_{lipit}} + 1,61.32 = 1,14.44 + 1,06.18\\ \Rightarrow {m_{lipit}} = 17,72g \end{array}\)

  Bào toàn nguyên tố :\({n_C} = {n_{C{O_2}}} = 1,14{\rm{ }}(mol){\rm{ }};\,{n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2,12\,(mol)\)

  \({n_{O\left( X \right)}} = 2{n_{C{O_2}}} + {n_{{H_2}O}} - 2{n_{{O_2}}} = 2.1,14 + 1,06 - 2.1,61 = 0,12\,mol\)

  X có công thức chung là  (RCOO- là các gốc axit có thể khác nhau trong cùng 1 phân tử)

  Phản ứng:\({\left( {RCOO} \right)_3}{C_3}{H_5} + 3NaOH \to 3RCOONa + {C_3}{H_5}{\left( {OH} \right)_3}\)

  \({n_X} = {n_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = 1/6.{n_{O\left( X \right)}} = 0,02\,mol \Rightarrow {n_{NaOH}} = 3{n_X} = 0,06\,mol\)

  Xét trong 7,088g X thì \({n_X} = 0,008\,mol \Rightarrow {n_{NaOH}} = 0,024\,mol\)

  Bảo toàn khối lượng ta có: mmuối  = \({m_X} + {\rm{ }}{m_{NaOH}} - {m_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = 7,312\,g\)

20 câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit của Thầy Hồ Sỹ Thạnh bao gồm các câu hỏi về Lí thuyết este, lipit, bài tập xác định CTCT của este, xà phòng hóa este, ...

 

 

Được đề xuất cho bạn

CÂU HỎI KHÁC VỀ LIPIT