YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit E, thu được số mol CO2 nhiều hơn số mol H2O là 0,18 mol. Hiđro hóa hoàn toàn a gam E cần vừa đủ 0,09 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được 38,79 gam triglixerit Y. Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch KOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được glixerol và hỗn hợp muối khan Z (gồm C15H31COOK và C17HyCOOK). Phần trăm về khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là

  • A. 68,9%.     
  • B. 68,5%.      
  • C. 35,1%.       
  • D. 68,7%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} 2{n_E} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} - {n_{{H_2}}} \to {n_E} = 0,045\\ 2{n_E} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} - {n_{{H_2}}} \to {n_E} = 0,045\\ E \to Z\left\{ \begin{array}{l} {C_{15}}{H_{31}}COOK\\ {C_{17}}{H_y}COOK \end{array} \right. \to y = 33 \to Z\left\{ \begin{array}{l} {C_{15}}{H_{31}}COOK:{\rm{ }}0,045\\ {C_{17}}{H_{33}}COOK:{\rm{ }}009 \end{array} \right.\\ \to {m_Z} = {m_E} + {m_{KOH}} - {m_{{C_3}{H_5}{{\left( {OH} \right)}_3}}} = 42,03\\ \to \% {m_{{C_{17}}{H_{33}}COOK\left( Z \right)}} = \frac{{0,09.320}}{{42,03}}.100\% \approx 68,5\% \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON