YOMEDIA
NONE
 • Mark the letter A. B. C or D to indicate the word or phrase which does not contain the same sound as the other three. 

  Câu hỏi:

  Choose the word or phrase which does not contain the same sound as the other three: aid, aide, add, ade 

  • A. aid
  • B. aide
  • C. add
  • D. ade

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON