ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho trước var B: array[1..N] of real; Hãy cho biết đoạn lệnh sau dùng để làm gì?

  tong:= 0;
  for i:= 1 to N do
             if B[i] mod 2 = 0 then
                         tong:= tong + B[i]; 

  • A. Gán giá trị 0 cho biến tong
  • B. Tính tổng giá trị của các phần tử ở trong mảng
  • C. Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử lớn  hơn  0 ở 
   trong mảng
  • D. Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử nhỏ hơn  0 ở 
   trong mảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính  tổng  giá  trị của  các  phần  tử nhỏ hơn  0 ở trong mảng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF