YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho một hệ gồm hai thấu kính hội tụ \(L_1\) và Lcó tiêu cự lần lượt là f1 = 30cm và f2 = 20cm đặt đồng trục cách nhau l = 60cm. Vật sáng AB = 3cm đặt vuông góc với trục chính (A trên trục chính) trước L1 cách O1 một khoảng d1. Xác định  tính chất, chiều và độ cao của ảnh cuối cùng A2B2 qua hệ thấu kính trên , biết \(d_1\) =45cm .

  • A. \(A_2B_2\) là ảnh ảo,cách thấu kính \(L_2\)  đoạn 12cm ,cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm. 
  • B. \(A_2B_2\) là ảnh thật,cách thấu kính \(L_2\)  đoạn 12cm , ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm. 
  • C. \(A_2B_2\) là ảnh thật,cách thấu kính \(L_2\)  đoạn 12cm , cùng chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm. 
  • D. \(A_2B_2\) là ảnh ảo,cách thấu kính \(L_2\)  đoạn 2cm ,  ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính:

  • Ánh \(A_1B_1\) cách \(O_1\) đoạn \(d'_1=\frac{d_1.f_1}{d_1-f_1}=\frac{45.30}{45-30}=90cm\)
  • \(A_1B_1\) là vật đối với \(L_2\) và cách \(O_2\) đoạn \(d_2=l-d_1'=60-90=-30cm\)
  • Ảnh \(A_2B_2\) cách \(O_2\) đoạn: 

   \(d'_2=\frac{d_2.f_2}{d_2-f_2}=\frac{(-30)20)}{-30-20}=12cm>0\)

  • Số phóng đại của ảnh qua hệ thấu kính \(k=\frac{A_2'B_2'}{AB}=\frac{A_2'B_2'}{A_1'B_1'}\frac{A_1'B_1'}{AB}=\frac{d_1'd_2'}{d_1d_2}=-0,8<0\)
  • Độ cao của ảnh \(A_2B_2\) qua hệ thấu kính : \(A_2B_2=\left |k \right |.AB=0,8.3=2,4cm\)

  ⇒ Ảnh cuối cùng \(A_2B_2\) là ảnh thật,cách thấu kính \(L_2\)  đoạn 12cm , ngược chiều với AB và có độ lớn bằng 2,4cm. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA