ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai.

  • A. Phân tử Br2 dưới tác dung của ánh sáng phân cắt đồng li tạo ra gốc tự do
  • B. Trong môi trường nước, phân tử C2H5OH kết hợp với phân tử H2O tạo ra các ion C2H5O- và H3O+
  • C. Chỉ có phân tử hợp chất hữu cơ chứa liên kết đơn mới tham gia phản ứng thế.
  • D. Chỉ có phân tử hợp chất hữu cơ chứa liên kết bội mới tham gia phản ứng cộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15942

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF