AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng ?

  • A. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp tục tăng 
  • B. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định
  • C. Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định
  • D. Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau khi đã bắt đầu nóng chảy nếu không tiếp tục đun thì sự nóng chảy ngừng lại

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>