AMBIENT
 • Câu hỏi:

  1/ Tìm x biết:

  a) \(2x + \frac{5}{2} =  - 1,5\)                               b) \(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}x = \frac{5}{6}\)

  2/ Chứng minh \(\frac{{91}}{{1.4}} + \frac{{91}}{{4.7}} + \frac{{91}}{{7.10}} + ........... + \frac{{91}}{{88.91}} = 30\)

  Lời giải tham khảo:

  1a)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {2x - \frac{5}{2} = 1,5}\\
  {2x = \frac{3}{2} + \frac{5}{2}}\\
  {2x = 4}\\
  {x = 2}
  \end{array}\)

  1b)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\frac{2}{3} - \frac{1}{3}x = \frac{5}{6}}\\
  {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{1}{3}x = \frac{2}{3} - \frac{5}{6}}\\
  {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \frac{1}{3}x = \frac{{ - 1}}{6}}\\
  {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} x = \frac{{ - 1}}{6}:\frac{1}{3} = \frac{{ - 1}}{2}}
  \end{array}\)

  2) \(\frac{{91}}{{1.4}} + \frac{{91}}{{4.7}} + \frac{{91}}{{7.10}} + ........... + \frac{{91}}{{88.91}}\)

  \(\begin{array}{l}
   = \frac{{91}}{3}.\left( {\frac{3}{{1.4}} + \frac{3}{{4.7}} + \frac{3}{{7.10}} + ........... + \frac{3}{{88.91}}} \right)\\
   = \frac{{91}}{3}.\left( {\frac{1}{1} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{{10}} + ........... + \frac{1}{{88}} - \frac{1}{{91}}} \right)\\
   = \frac{{91}}{3}.\left( {\frac{1}{1} - \frac{1}{{91}}} \right) = \frac{{91}}{3}.\frac{{90}}{{91}} = 30
  \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>