Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

5 trắc nghiệm 3 bài tập SGK

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phản xạ phức tạp thường là:

  • A. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
  • B. Phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
  • C. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào tuỷ sống.
  • D. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
 • Câu 2:

   Hệ thần kinh ống gặp ở động vật nào?

  • A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
  • B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.
  • C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.
  • D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.
 • Câu 3:

  Ý nào không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

  • A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.
  • B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
  • C. Có số lượng hạn chế.
  • D. Thường do vỏ não điều khiển.
 • Câu 4:

  Ý nào không đúng đối với sự tiến hoá của hệ thần kinh?

  • A. Tiến hoá theo hướng dạng lưới → Chuỗi hạch → Dạng ống.
  • B. Tiến hoá theo hướng tiết kiệm năng lượng trong phản xạ.
  • C. Tiến hoá theo hướng phản ứng chính xác và thích ứng trước kích thích của môi trường.
  • D. Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng.
 • Câu 5:

  Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

  • A. Thụ quan đau ở da → Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → Các cơ ngón tay.
  • B. Thụ quan đau ở da → Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Các cơ ngón tay.
  • C. Thụ quan đau ở da → Sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → Tuỷ sống → Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → Các cơ ngón tay.
  • D. Thụ quan đau ở da → Tuỷ sống → Sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → Các cơ ngón tay