YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

ATNETWORK

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số ít tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
  • B. Phản xạ không điều kiện, có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
  • C. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào tuỷ sống.
  • D. Phản xạ có điều kiện, trong đó có sự tham gia của một số lượng lớn tế bào thần kinh trong đó có các tế bào vỏ não.
  • A. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
  • B. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun đốt.
  • C. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, thân mềm.
  • D. Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú, giun tròn.
  • A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.
  • B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
  • C. Có số lượng hạn chế.
  • D. Thường do vỏ não điều khiển.
  • A. Là phản xạ có tính di truyền.
  • B. Là phản xạ bẩm sinh.
  • C. Là phản xạ không điều kiện. 
  • D. Là phản xạ có điều kiện.
  • A. Não và thần kinh ngoại biên.
  • B. Não và tuỷ sống.
  • C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên. 
  • D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên.
  • A.  Não giữa.
  • B. Tiểu não và hành não.
  • C. Bán cầu đại não. 
  • D. Não trung gian.
  • A. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não.
  • B. Bán cầu đại não, não trung gian, củ não sinh tư, tiểu não và hành não.
  • C. Bán cầu đại não, não trung gian, não giữa, tiểu não và hành não. 
  • D. Bán cầu đại não, não trung gian, cuống não, tiểu não và hành não.
  • A. Thường do tuỷ sống điều khiển.
  • B. Di truyền được, đặc trưng cho loài.
  • C. Có số lượng không hạn chế. 
  • D. Mang tính bẩm sinh và bền vững.
  • A. Được hình thành trong quá trình, sống và không bền vững.
  • B. Không di truyền được, mang tính cá thể.
  • C. Có số lượng hạn chế. 
  • D. Thường do vỏ não điều khiển.
  • A. Hệ thần kinh vận động điều khiển vận động hoạt động theo ý muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển các hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động.
  • B. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động của các nội quan và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không theo ý muốn.
  • C. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động không theo ý muốn và thần kinh kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động theo ý muốn. 
  • D. Hệ thần kinh vận động điều khiển những hoạt động theo ý muốn và hệ thần kinh sinh dưỡng điều khiển những hoạt động không theo ý muốn.
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON