Tìm số khối

Tìm số khối

bởi Khã Quyên ngày 27/09/2017

Giúp mình với mình cần nhanh ạ                                                                                                                                

Hợp chất M2X có tổng số hạt nhân trong phân tử là 116 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt (p,n,e) trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17 hạt. Tìm soosnkhoios của M và X?

Theo dõi (1)

Câu trả lời (1)

 • vì trong phân tử A có tổng số hạt là 116 nên ta có phương trình: 
  2 (2Zm + Nm) + 2Zx + Nx =116 <=> 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 (1) 
  vì trong phân tử A, tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 nên ta có phương trình: 2 (Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 (2) 
  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 2 (2Zm + Zx) + 2Nm + Nx = 116 
  2 (2Zm + Zx) - (2Nm + Nx) = 36 
  <=> 2Zm + Zx = 38 
  2Nm + Nx = 40 (I) 
  vì tổng số hạt trong X^2- nhiều hơn trong nguyên tử M+ là 17 nên 
  2Zx + Nx +2 = 2Zm + Nm -1 +17 
  <=> 2 (Zx - Zm) + Nx -Nm =14 (3) 
  vì khối lượng của X nhiều hơn của M là 9 nên: 
  Nx + Zx = Zm + Nm +9 
  <=> Zx - Zm + Nx - Nm =9 (4) 
  từ (3) và (4) ta có hệ phương trình và giải ra ta được: 
  <=> Zx - Zm = 5 
  Nx - Nm =4 (II) 
  từ (I) và (II) gộp lại ta có 2 hệ phương trình: 
  <=> 2Zm + Zx = 38 <=> Zm = 11 
  -Zm + Zx =5 Zx = 16 
  <=> 2Nm + Nx = 40 <=> Nm = 12 
  -Nm + Nx = 4 Nx = 16 
  vậy ta có số khối của M là: Am = 23 => Na 
  số khối của X là: Ax = 32 => S

  bởi Huong Duong ngày 29/09/2017
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Help me....

  Một hợp chất được tạo thành từ các ion M+ và X22-. Trong phân tử của M2X2 có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 164. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 52. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23 đơn vị. Tổng số hạt electron trong M+ nhiều hơn trong X22- là 7 hạt. Xác định các nguyên tố M, X và viết công thức của phân tử M2X2.

 • Mong mn giúp mình câu này vs. nhé laughlaugh

  Một hợp chất có công thức là MAx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, A là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n - p = 4, trong hạt nhân của A có n’ = p’. Tổng số proton trong MAx là 58. Xác định công thức của MAx

 • Giup mk 3 bài này vs

   

   

   

 • Khó quá đi mất, Ai giúp em vs

  Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2-. Tổng số 3 loại hạt trong A là 140. Tổng số các hạt mang điện trong ion M+ lớn hơn tổng số hạt mang điện trong ion X2- là 19. Trong nguyên tử M, số hạt proton ít hơn số hạt nơtron 1 hạt; trong nguyên tử X, số hạt proton bằng số hạt nơtron. Số p trong M và X lần lượt là:

 • Một câu hạt cơ bản của nguyên tử, mn giúp với nha.

  Hợp chất A có công thức MX(x) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3. Trong hạt nhân của M có n -  p = 4. Trong hạt nhân X có n' = p'. Tổng số p trong MX(x) là 58. 
  a. Xác định số thứ tự, viết cấu hình electron của X. 
  b. Xác định tên, số khối của M. 

 • Hợp chất M có công thức AB3. Tổng số hạt proton trong phân tử M là 40. Trong thành phần hạt nhân của A cũng như B đều có số hạt proton bằng hạt notron. A thuộc chu kì 3 trong bảng tuần hoàn. 
  a. Xác định A và B. Viết cấu hình e của A và B 
  b. Xác định các liên kết có trong phân tử AB3 
  c. Mặt khác ta cũng có ion (AB3)2- . Trong các PUHH của AB3 chỉ thể hiện tính oxi hóa còn (AB3)2- vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. Hãy giải thích hiện tướng trên và cho ví dụ minh họa.