ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.7 trang 77 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.7 trang 77 SBT Vật lý 8

Tính hiệu suất của động cơ một ô tô biết rằng khi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} v = 72km/h = 20m/s,{\mkern 1mu} \\ {\mkern 1mu} s = 200km = {2.10^5}m \end{array}\\ {}&\begin{array}{l} P = 20kW = {2.10^4}W,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \\ V = 20l = 0,02{m^3} \end{array}\\ {}&{Q = q.m = DVq = 0,{{7.10}^3}.0,{{02.46.10}^6} = {{644.10}^6}J}\\ {}&{A = P.t = P\frac{s}{v} = {{2.10}^4}.\frac{{{{2.10}^5}}}{{20}} = {{2.10}^8}J}\\ {}&{H = \frac{A}{Q} = \frac{{{{2.10}^8}}}{{{{644.10}^6}}} \approx 31{\rm{\% }}} \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.7 trang 77 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1