ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.4 trang 77 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.4 trang 77 SBT Vật lý 8

Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước lên cao 8m. Tính hiệu suất của máy bơm đó. Biết rằng năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.107 J/kg. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{A = p.h = 10mh = 700000.10.8 = {{56.10}^6}J}\\ {}&{Q = m.q = {{8.4.6.10}^7} = {{368.10}^6}J} \end{array}\)

Hiệu suất của máy bơm là:

\(H = \frac{A}{Q} = \frac{{{{56.10}^6}}}{{{{368.10}^6}}} \approx 15{\rm{\% }}\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.4 trang 77 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1