ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 28.11 trang 78 SBT Vật lý 8

Bài tập 28.11 trang 78 SBT Vật lý 8

Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m3 nước. Tính:

a) Công suất có ích của máy.

b) Lượng than đá tiêu thụ. Biết năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Công có ích của máy để đưa nước lên độ cao 9m là:

Aci = 10.m.h = 10.720000.9 = 64 800 000 J

Công suất có ích của máy:

\({P_{ci}} = \frac{{{A_{ci}}}}{t} = \frac{{64800000}}{{5 \times 3600}} = 3600W\)

b, 

Nhiệt lượng mà than tỏa ra:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{H = \frac{{{A_{ci}}}}{Q}}\\ {}&{ \Rightarrow Q = \frac{{{A_{ci}}}}{H} = \frac{{64800000}}{{0,1}} = 648000000J} \end{array}\)

Lượng than tiêu thụ là:

\(m = \frac{Q}{q} = \frac{{64800000}}{{{{27.10}^6}}} = 24kg\)

-- Mod Vật Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 28.11 trang 78 SBT Vật lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1