YOMEDIA

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề ancol - phenol

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề ancol - phenol​​​. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi lý thuyết đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 
 
YOMEDIA

TỔNG HỢP BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ ANCOL- PHENOL

 

LÝ THUYẾT ANCOL – PHENOL

Câu 1: Các hợp chất rượu (CH3)2CHOH; CH3CH2OH; (CH3)3COH có bậc lần lượt là?

A. 2,1,3                                 B.  2,3,1                      C. 1,2,3                       D. 1,3,2 

Câu 2: Gần đây, rất nhiều trường hợp tử vong do uống phải rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những hợp chất độc hại trong cồn công nghiệp chính là metanol (CH3OH). Tên gọi khác của metanol là

A. ancol metylic.                    B. etanol.                     C. phenol.                     D. ancol etylic.

Câu 3: Một loại rượu etylic có ghi 25o có nghĩa là?

A. Cứ 100 ml dung dịch rượu có 25 ml rượu nguyên chất.   

B. cứ 100(g) dd  rượu có 25(g) rượu nguyên chất

C. Cứ 100(g) rượu có 25 ml rượu nguyên chất.                   

D. cứ 100ml rượu có 25(g) rượu nguyên chất

Câu 4: Đốt cháy một ancol X được . Kết luận nào sau đây là đúng nhất?

A. X là ancol no, mạch hở.                                        

B. X là ancol không no, mạch hở

C. X là ancol no, đơn chức mạch hở.                        

D. X là ancol thơm, đơn chức.

Câu 5: Câu nào sau đây là đúng ?

A. Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic.      

B. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm -OH.

C. Hợp chất C6H5CH2OH là phenol.             

D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

A. Propan–1,2–điol            B. Glixerol                  C. Ancol benzylic                   D. Ancol etylic.

Câu 7: Bậc của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2OH là:

A. 1.                                   B. 2.                            C. 3.                                        D. không xác định.

Câu 8: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic là

A. CnH2n + 2O.                    B. ROH.                      C. CnH2n + 1OH.                       D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Bậc của ancol là

A. bậc cacbon lớn nhất trong phân tử.                         B. bậc của cacbon liên kết với nhóm -OH.

C. số nhóm chức có trong phân tử.                             D. số cacbon có trong phân tử ancol.

Câu 10: Bậc ancol của 2-metylbutan-2-ol là

A. bậc 4.                            B. bậc 1.                      C. bậc 2.                                  D. bậc 3.

Câu 11: Các ancol được phân loại trên cơ sở

A. số lượng nhóm OH.                                                  B. đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon.

C. bậc của ancol.                                                          D. Tất cả các cơ sở trên.

Câu 12: Các ancol (CH3)2CHOH ; CH3CH2OH ; (CH3)3COH có bậc ancol lần lượt là

A. 1, 2, 3.                            B. 1, 3, 2.                     C. 2, 1, 3.                               D. 2, 3, 1.

Câu 13: Số đồng phân ancol X  có công thức phân tử C4H10O  là:

A. 4.                                    B. 5.                            C. 2.                                        D. 3.

Câu 14: Tên gọi của ancol: (CH3)2CH—CH2—CH2OH là:

A. 2-metyl butan-1-ol                                                   B. 3-metyl butan-1-ol.      

C. 3-metyl butan-2-ol.                                                  D. 1,1-đimetyl propan-2-ol.

Câu 15: Công thức phân tử của 2-metylpentan -1-ol là

A. C6H16O.                          B. C5H12O.                   C. C6H12O.                             D. C6H14O.

Câu  16: Trong các ancol đồng phân của nhau có  công  thức phân  tử  C5H12O, có  mấy ancol bậc một?

A. Hai.                                 B. Ba.                           C. Năm.                                 D. Bốn.

Câu 17: Số đồng phân rượu bậc II ứng với công thức C5H12O là ?

A. 5                                     B. 3                               C. 4                                        D. 2

...

Trên đây là phần trích dẫn Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề ancol - phenol, để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

 

YOMEDIA