Bài tập trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 có video giải đáp

Tải về

Để củng cố bài học Unit 9 Lớp 10, HỌC247 đã tổng hợp và soạn bài tập trắc nghiệm nhằm bổ trợ kiến thức cho các em sau khi học bài với một số kỹ năng Reading, Writing, Language Focus và Vocabulary. Hi vọng với bài tập này các em có thể tham khảo và làm trực tuyến.

TRẮC NGHIỆM UNIT 9 TIẾNG ANH LỚP 10

 

Trước khi xem bài tậplời giải chi tiết và video hướng dẫn giải, xin mời các em thực hành trực tuyến với các kỹ năng trong bài để đánh giá năng lực học tập của bản thân.

Xin mời các em theo dõi video Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 để nắm các phương pháp làm bài và ôn tập kiến thức.

I. Trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 10 (15 câu)

Read the following passage carefully, and then select the best option A, B, C or D to complete it

Approximately one-third of the Arctic (1) _______ is underlain by continental shelf, (2) _______ includes a broad shelf north of Eurasia and the narrower shelves of North America and Greenland. Seaward of the continental shelves (3) _______ the Arctic Basin proper, which is subdivided (4) _______ a set of three parallel ridges and four basins (also (5) _______ as deeps). These features were discovered and explored (6) _______ in the late 1940s. The Lomonosov Ridge, the major ridge, cuts the Arctic Basin (7) _______ in half, extending as a submarine bridge 1,800 km (1,100 mi) (8) _______ Siberia to the northwestern tip of Greenland. Parallel (9) _______ it are two shorter ridges: the Alpha Ridge on the North American (10) _______, defining the Canada and Makarov basins, (11) _______ the Arctic Mid-Ocean Ridge on the Eurasian side, (12) _______ the Nansen and Amundsen basins. The average (13) _______ of the Arctic Ocean is only 1,300 m (4,300 ft) (14) _______ the vast shallow expanses on the continental shelves. The deepest (15) _______ in the Arctic Ocean is 5,450 m (17,880 ft).

Câu 1: A. Sea             B. Ocean                     C. Lake                       D. River

Câu 2: A. it                B. whom                     C. that                         D. which

Câu 3: A. is                B. lines                        C. runs                         D. stands

Câu 4: A. on               B. in                            C. onto                                    D. into

Câu 5: A. known        B. considered              C. thought                   D. remembered

Câu 6: A. starting       B. beginning                C. appearance              D. creation

Câu 7: A. most           B. mostly                     C. all                            D. almost

Câu 8: A. in                B. at                            C. from                        D. between

Câu 9: A. to                B. of                            C. with                                    D. by

Câu 10: A. shape        B. face                         C. side                         D. size

........

{--- Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 10. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thực hành trực tuyến Trắc nghiệm Reading Unit 9 Lớp 10 ---}

...

II. Trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 10 (6 câu)

Choose the best option to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.

Câu 1: Climbing without a safety rope is forbidden.

---> You ________________________________________________

A. aren't allowed to climb without a safety rope.

B. don't permit to climb without a safety rope.

C. aren't forbidden climbing without a safety rope.

D. had better climb with a safety rope.

Câu 2: Nigel hasn't got satellite TV, so he can't watch the game.

---> If ________________________________________________

A. Nigel has satellite TV, he can watch the game.

B. Nigel has got satellite TV, he would able to watch the game.

C. Nigel had satellite TV, he could watch the game.

D. Nigel would have satellite TV, he could watch the game.

Câu 3: Walking home alone is not a good idea.

---> You ________________________________________________

A. can't walk home alone.

B. mustn't walk home alone.

C. don't have to walk home alone.

D. shouldn't walk home alone.

......

{--- Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 10. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thực hành trực tuyến Trắc nghiệm Writing Unit 9 Lớp 10 ---}

III. Trắc nghiệm Language Focus Unit 9 Lớp 10 (7 câu)

Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

Câu 1: What would Tom do if he ......................... the truth?

A. would know                       B. has known                          C. knows                     D. knew

Câu 2: You....................Mark. You know it's a secret.

A. should tell                          B. shouldn’t tell                      C. couldn’t tell            D. might tell

Câu 3: If someone .................... into the store, smile and say, 'May I help you?'

A. comes                                 B. came                                   C. will come                D. would come

Câu 4: 'Would you like some cake?' 'No, thanks. If I____cake, I....................fat.'

A. ate/ will get                                    B. ate/ would get                   

C. could eat/ could get            D. am eating/ will get

Câu 5: ...............you, I would think twice about that decision. It could be a bad move.

A. If I am                                B. Should I be                         C. If I were                 D. If I had been

{--- Trên đây là trích dẫn nội dung trắc nghiệm Language Focus Unit 9 Lớp 10. Để xem đầy đủ nội dung các em vui lòng chọn Xem online hoặc Tải về. Ngoài ra, các em có thể thực hành trực tuyến Trắc nghiệm Language Focus Unit 9 Lớp 10 ---}

Như vậy các em vừa xem qua trích dẫn một số bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 10. Trong quá trình học bài và thực hành trắc nghiệm có điểm nào chưa hiểu các em có thể đăng nhập website học247.net và đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tập tốt và thực hành hiệu quả!