YOMEDIA

Đoạn văn bằng Tiếng Anh về ngày thành lập Đoàn

Tải về
 
NONE

Dưới đây là nội dung tài liệu Đoạn văn bằng Tiếng Anh về ngày thành lập Đoàn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em các đoạn văn mẫu với chủ đề quen thuộc về các hoạt động nhân ngày thành lập Đoàn 26/3. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

ĐOẠN VĂN BẰNG TIẾNG ANH VỀ NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN

1. Đoạn văn mẫu số 1

After the Communist Party of Vietnam (3/2/1930), the Party clearly recognized the importance of building the Union. At the Second Party Central Committee meeting held from March 20 to March 26, 1931, the Party Central Committee held a day during the conference to discuss and decide important issues on the transport youth of the Party. Derived from the special meaning, the consent of the Politburo and Uncle Ho, Congress III National Assembly (meeting from 22 to March 25, 1961 in Hanoi) has decided to take 26 March 3, 1931 was the founding day of the delegation.

Over the past 77 years, with the development of the country, under the leadership of the Party and Uncle Ho, Ho Chi Minh Communist Youth League and the youth of Vietnam have successively written the glorious traditions of the It is the passionate patriotic tradition, the absolute loyalty to the Party, closely linked with the national interests, with the people and the socialist regime; tradition of revolutionary assault, volunteer volunteerism, ready to receive and complete excellently all assigned tasks; fondness for learning, hardworking, creative; The tradition of solidarity, love, help each other.

Following tradition, Vietnamese youth today firmly under the glorious banner of the Communist Party of Vietnam, with the ambition of revolution are struggling day and night, bringing young, enthusiastic dedication to the cause of construction and firmly protect the socialist Vietnam Fatherland.

Dịch:

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã giành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.

Trải qua 77 năm, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẳn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng cộng sản Việt Nam, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Đoạn văn mẫu số 2

March 26 (26/3) is a famous festival in Vietnam. March 26 has historical significance for Vietnamese Communist Youth Union. In March 26 has 3 contest: Game tug, Fire fight and Together Together. In game tug, two teams, each team pulls the string to pull it, if the team pulls the mark through the specified line, it wins. Next the fire fight The first person to take a disposable cup to scoop out the water in the bucket, without turning his head and pouring it behind to allow the next person to catch it. The same goes for the last person. The last one will pour water in the glass into a big bottle. After about 2 minutes, the team with the most water in the bottle will win. Finally, in the Together together The player stood in front of the starting line, then picked up the previously released shorts. Then when the signal starts, the player has to run and wear pants and then round the stake, then run to remove the pants for the next player, just like that until the last one. If the team hangs the pants on the pile as soon as possible, that team will win. After three contest, Who team has the most point will win.

Dịch:

Ngày 26 tháng 3 (26/3) là một lễ hội nổi tiếng ở Việt Nam. Ngày 26/3 có ý nghĩa lịch sử đối với Đoàn TNCS Việt Nam. Trong ngày 26/3 có 3 phần thi: Trò chơi kéo co, Trò chơi chữa cháy và Chung sức. Trong trò chơi kéo co, hai đội, mỗi đội kéo dây để kéo, nếu đội nào kéo được vạch qua vạch quy định thì thắng cuộc. Tiếp theo chữa cháy Người đầu tiên lấy cốc dùng một lần múc nước trong xô, không quay đầu lại đổ ra phía sau để người sau hứng. Người cuối cùng cũng vậy. Người cuối cùng sẽ đổ nước trong ly vào một chai lớn. Sau khoảng 2 phút, đội nào đựng được nhiều nước nhất trong chai sẽ thắng cuộc. Cuối cùng trong Cùng nhau người chơi đứng trước vạch xuất phát, sau đó chọn chiếc quần đùi đã phát trước đó. Sau đó khi có tín hiệu bắt đầu, người chơi phải chạy mặc quần rồi vòng vào cọc, sau đó chạy đến cởi quần cho người chơi tiếp theo, cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Nếu đội nào treo quần lên cọc càng sớm thì đội đó sẽ thắng cuộc. Sau ba phần thi, đội nào nhiều điểm nhất sẽ giành chiến thắng.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Đoạn văn bằng Tiếng Anh về ngày thành lập Đoàn. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON