ON
ADMICRO

Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Đề thi thử THPT QG 2017 môn Hóa THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 1 kì thi THPT Quốc gia 2017 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG THẾ VINH

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

 

Câu 1: Kim loại nào sau đây phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường ?

     A. Ca                                   B. Fe                                C. Cu                                 D. Ag

Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau

     (1) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3

     (2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng

     (3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH

     (4) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong ddHCl

     (5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm

     (6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

     A. 2                                     B. 1                                  C. 3                                    D. 4

Câu 3: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

     A. FeCl3.                             B. Fe2O3.                          C. Fe3O4.                           D.  Fe(OH)3.

Câu 4: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3 ?

     A. Ag                                   B. Fe                                C. Cu                                 D. Zn

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai ?

     A. Thành phần chính của quặng đolomit là CaCO3.MgCO3

     B. Các kim loại kiềm đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối

     C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

     D. Thạch cao nung(CaSO4.2H2O) được dùng để bó bột, đúc tượng.

Câu 6: Tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo

     A. tơ olon                           B. tơ tằm                          C. tơ visco                           D. tơ nilon-6,6

Câu 7: Chất X có các đặc điểm sau: Phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glicozit, làm mất màu nước brom. Chất X là:

     A. Saccarozơ                     B. Mantozơ                     C. Glucozơ                        D. Tinh bột

Câu 8: Phát biểu sai là:

     A. Lực bazơ của anilin lớn hơn lực bazơ của amoniac.

     B. Anilin có khả năng làm mất màu nước brom.

     C. Dung dịch anilin trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

     D. Anilin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường cho phenol và giải phóng khí nitơ.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai ?

     A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

     B. Các kim loại kali và natri dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài loại lò phản ứng hạt nhân.

     C. Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm (từ liti đến xesi) có bán kính nguyên tử tăng dần.

     D. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Câu 13: Số este có công thức phân tử C4H8O2

     A. 6.                                    B. 3.                                   C. 4.                                      D. 2.

Câu 14: Cho các phát biểu sau

     (1) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biurư

     (2) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng

     (3) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

     (4) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai

Số phát biểu đúng là:

     A. 1                                     B. 4                                  C. 3                                    D. 2

Câu 15: Cho các thí nghiệm sau:

     (1) Khi cho Cu vào dung dịch FeCl3;                       (2) H2S vào dung dịch CuSO4;

     (3) HI vào dung dịch FeCl3;                                      (4) Dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl3;

     (5) Dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2;  (6) CuS vào dung dịch HCl.

Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

     A. 2                                     B. 5                                  C. 4                                    D. 3

Câu 16: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 trong lượng dư dung dịch HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là:

     A. 40                                   B. 50                                C. 60                                 D. 100

Câu 17: Một học sinh nghiên cứu một dung dịch X đựng trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:

- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.

- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.

Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây ?

     A. BaCl2.                             B. CuSO4.                         C. Mg(NO3)2                     D. FeCl2.

Câu 21: Tiến hành các thí nghiệm sau:

     (1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.

     (2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.

     (3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.

     (4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.

     (5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

     A. 5                                     B. 2                                  C. 4                                    D. 3

Câu 29: Hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3 và MCl với M là kim loại kiềm, nung nóng 20,29 gam hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 18,74 gam chất rắn. Cũng đem 20,29 gam hỗn hợp X trên tác dụng hết với 500ml dung dịch HCl 1M thì thoát ra 3,36 lít khí (đktc) và thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 74,62 gam kết tủa. Kim loại M là:

     A. Na                                  B. Li                                 C. Cs                                  D. K

Câu 30: Tripeptit mạch hở được tạo bởi từ glyxin và valin là hợp chất mà phân tử có:

     A. ba nguyên tử oxi và ba nguyên tử nitơ.             B. ba liên kết peptit, ba gốc a-aminoaxit.

     C. hai liên kết peptit, hai gốc a-aminoaxit.              D. hai liên kết peptit, ba gốc a-aminoaxit

Câu 31: Cho dung dịch chứa FeCl2, ZnCl2 và CuCl2 tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem toàn bộ lượng kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hỗn hợp rắn gồm:

     A. FeO, CuO, ZnO.              B. Fe2O3, ZnO, CuO.        C. FeO, CuO.                      D. Fe2O3, CuO.

Câu 32: Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho 450 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là:

     A. 32,75 gam                     B. 33,48 gam                    C. 27,64 gam                       D. 33,91 gam

Câu 33: Hỗn hợp E chứa 2 peptit X, Y đều mạch hở, có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1 và có tổng số liên kết peptit nhỏ hơn 8. Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 0,48 mol muối Gly và 0,08 mol muối Ala. Giá trị m là:      

     A. 36,64 gam                     B. 33,94 gam                    C. 35,18 gam                       D. 34,52 gam

Câu 34: Cho các sơ đồ phản ứng sau:

     C8H14O4 + NaOH X1 + X2 + H2O                         X1 + H2SO4 X3 + Na2SO4

     X3 + X4 Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Các chất X2, X3X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.

     B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.

     C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

     D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 7,5 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ V lít dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,672 lít N2 (ở đktc) duy nhất và dung dịch chứa 54,9 gam muối. Giá trị của V

     A. 0,72.                               B. 0,65.                             C. 0,70.                                 D. 0,86.

Câu 36: Cho các phát biểu sau:

     (a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

     (b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

     (c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

     (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

     (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là :

     A. 2.                                    B. 3.                                   C. 4.                                      D. 5.

Câu 37: Điện phân dung dịch AgNO3 với điện cực trơ một thời gian, thu được dung dịch X chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol, đồng thời thấy khối lượng dung dịch giảm 9,28 gam so với ban đầu. Cho tiếp 2,8 gam bột Fe vào dung dịch X, đun nóng khuấy đều thu được NO là sản phẩm khử duy nhất, dung dịch Y và chất rắn Z. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch Y là:

     A. 11,48                             B. 15,08                          C. 10,24                            D. 13,64

Câu 38: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X

     A. 30,8 gam.                       B. 33.6 gam.                     C. 32,2 gam.                        D. 35,0 gam.

Câu 39: Hỗn hợp X chứa hai hợp chất hữu cơ gồm chất Y (C2H7O2N) và chất Z (C4H12O2N2). Đun nóng 9,42 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp T gồm hai amin kế tiếp có tỉ khối so với He bằng 9,15. Nếu cho 9,42 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch có chứa m gam muối của các hợp chất hữu cơ. Giá trị của m là:

     A. 10,31 gam                     B. 11,77 gam                    C. 14,53 gam                       D. 7,31 gam

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 1 nhé!

ĐÁP ÁN ĐỀ THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI  LẦN 1

1.A

2.C

3.A

4.A

5.D

6.C

7.B

8.A

9.D

10.B

11.D

12.D

13.C

14.A

15.B

16.B

17.A

18.A

19.A

20.B

21.C

22.C

23.A

24.D

25.B

26.B

27.C

28.B

29.D

30.D

31.D

32.A

33.A

34.A

35.D

36.C

37.A

38.C

39.B

40.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 1 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

 • Bộ 5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2
 • Bộ 5 Đề thi thử các trường Chuyên môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 1Phần 2

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)