Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 10 THPT Nguyễn Công Hoan

Tải về

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi học kì 1 tiếng Anh lớp 10 sắp tới. Ngoài việc tải tài liệu về máy tính các em còn có thể tham gia thực hành trực tuyến với Đề thi chất lượng tiếng Anh lớp 10 THPT Nguyễn Công Hoan trên website học247.net. Hi vọng các em có thêm tài liệu bổ ích cho việc ôn tập. 

   SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN                                    BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN ANH VĂN 10 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG HOAN                               NĂM HỌC 2016-2017

                    Thời gian: 45 phút - không kể thời gian giao đề                                                                                             

Trước khi xem đề thilời giải chi tiết và video hướng dẫn giải, xin mời các em làm bài Thi Online Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 Chương trình chuẩn để đánh giá năng lực học tập của bản thân.

Xin mời các em theo dõi video Hướng dẫn giải Đề ôn tập thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 Chương trình chuẩn để nắm các phương pháp làm bài và ôn tập kiến thức.

                                                                      

I. SOUNDS. Choose the word with the different pronunciation of the underlined part.

01. A. pagoda                       B. spacious                             C. destination                        D. entertainment

02. A. height                         B. time                                    C. children                             D. wildlife

II. IDENTIFYING THE ERRORS. Choose the underlined part which needs correcting.

03. Minh didn't like Lan because of she was impolite.

A. because of                 B. didn't like                           C. Minh                                  D. impolite

04. Lan and Minh have lived in Ho Chi Minh City in 1999.

A. Ho Chi Minh City     B. in                                        C. have lived in                      D. Lan and Minh

05. What do you think about to teach disabled children?

A. to teach                     B. about                                  C. do                                      D. think

06. My house has painted since last Tuesday.

A. my                             B. since                                   C. Tuesday                             D. has painted

III. STRESS. Choose the word whose stress pattern is different from that of the other words.

07. A. shortage                      B. vacation                             C. knowledge                        D. method

08. A. radio                           B. channel                               C. cartoon                              D. wonderful

IV. VOCABULARY AND STRUCTURES: Choose the best word or phrase A, B, C, D to complete each  sentence.

09. I'd like to borrow this book. ................. it yet?

A. Did you read             B. Do you read                       C. Had you read                    D. Have you read

10. “I like watching films shown in………, not on TV.

A. a theatre                    B. a station                             C. a house                              D. the Internet

11. I know her plan. She ....... her grandmother this Saturday evening.

A. is visiting                   B. visits                                   C. will visit                            D. is going to visit

12. I’m trying to get my parents’ ....... to go on a trip to Thay Pagoda.

A. permit                        B. permission                          C. permitting                          D. permitted

13. They are the letters .......... I received from Spain.

A. them                          B. that                                     C. who                                   D. whom

14. Be quickly! I don’t want to miss “The Road to Mount Olympia”. This is the ...... I love most.

A. news                          B. TV series                            C. quiz show                          D. sport

15. If you …… harder, you won’t fail the final exams.

A. study                         B. won’t study                       C. did not study                    D. don’t study 

....

Trên đây là trích dẫn nội dung đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 10 của trường THPT Nguyễn Công Hoan tỉnh Hưng Yên. Để xem đầy đủ tài liệu và đáp án gợi ý các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt!