Đề thi Học kì 1 Hóa 10 có đáp án

Tải về

Tuyển tập Đề thi học kì 1 Hóa học 10 có đáp án nhằm giúp các em học sinh luyện tập, củng cố các kiến thức đã được học. Từ đó, các em có thể nhớ kiến thức lâu hơn và bước vào kỳ thi học kỳ 1 tới với tâm thế tự tin hơn.

ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài:  45phút

 

Câu 1: Cho số điện tích hạt nhân của nguyên tử là: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 13); T (Z= 18); Q (Z = 19). Số nguyên tố có tính kim loại là:

A. 3                                  B. 4                                  C. 2                                  D. 1

Câu 2: Cho các phương trình phản ứng

       (a) 2Fe + 3Cl2 2FeCl3;                                    (b) NaOH + HCl NaCl + H2O;

       (c) 2Na + 2H2O 2NaOH + H2;                         (d) AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3;

Trong các phản ứng trên, số phản ứng oxi hóa - khử là:

A. 2                                  B. 4                                  C. 1                                  D. 3

Câu 3: Hỗn hợp khí X gồm clo và oxi. Cho X phản ứng vừa hết với một hỗn hợp Y gồm 4,8 gam Mg và 8,1 gam Al, sau phản ứng thu được  37,05 gam hỗn hợp rắn Z gồm muối clorua và oxit của 2 kim loại. Phần trăm theo khối lượng của Clo trong hỗn hợp X là:

A. 62,5%.                        B. 73,5%.                        C. 37,5%.                         D. 26,5%.

Câu 4: Lớp N có số electron tối đa là

A. 8                                  B. 32                                C. 16                                D. 50

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có 13 proton, nguyên tố Y có số hiệu là 8. Nguyên tố X khi tạo thành liên kết hóa học với nguyên tố Y thì nó sẽ:

A. nhường 3 electron tạo thành ion có điện tích 3+.

B. nhận 3 electron tạo thành ion có điện tích 3-.

C. góp chung 3 electron tạo thành 3 cặp electron chung.

D. nhận 2 electron tạo thành ion có điện tích 2-.

Câu 6: Trong phản ứng: 2FeCl3 + H2S ® 2FeCl2 + S + 2HCl. Cho biết vai trò của H2S

A. chất oxi hóa .             B. chất khử.                    C. Axit.                             D. vừa axit vừa khử.

Câu 7: Trong hợp chất Na2SO4, điện hóa trị của Na là:

A. 1                                  B. +1.                               C. 2+                                D. 1+

Câu 8: Oxit cao nhất của một nguyên tố có dạng R2O5. Hợp chất khí với Hiđro của nguyên tố này chứa 8,82% hiđro về khối lượng. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì:

A. 3                                  B. 2                                  C. 4                                  D. 5

Câu 9: Cho X, Y, R, T là các nguyên tố khác nhau trong số bốn nguyên tố: 12Mg, 13Al, 19K, 20Ca  và các tính chất được ghi trong bảng sau:

Nguyên tố

X

Y

R

T

Bán kính nguyên tử (nm)

0,174

0,125

0,203

0,136

 

Nhận xét nào sau đây đúng:

A. X là Al.                         B. T là Mg.                       C. R là Ca.                        D. Y là Ca.

Câu 10: Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố O, K, Ca, Fe lần lượt là 8, 19, 20, 26. Cấu hình electron của ion nào sau đây không giống  cấu hình của khí hiếm:

A. O2-                               B. Ca2+                             C. Fe2+                             D. K+

Câu 11: Dãy các chất được xếp theo chiều tăng dần sự phân cực của liên kết?

A. Cl2; HCl; NaCl             B. Cl2; NaCl; HCl             C. HCl; N2; NaCl              D. NaCl; Cl2; HCl

Câu 12: Nguyên tử nguyên tố X có tổng eletron s là 7. Đem m gam X tác dụng hoàn toàn với nước được 8,96 lít khí (ở điều kiện tiêu chuẩn). Gía trị của m gần nhất với:

A. 18,0 gam                    B. 20,0 gam                    C. 32,0 gam                     D. 31,0 gam

Câu 13: So với nguyên tử Ca thì cation Ca2+ có:

A. bán kính ion nhỏ hơn và nhiều electron hơn.          B. bán kính ion lớn hơn và ít electron hơn.

C. bán kính ion nhỏ hơn và ít electron hơn.       D. bán kinh ion lớn hơn và nhiều electron hơn.

Câu 14: Cấu hình electron của nguyên tử 39X là 1s22s22p63s23p64s1. Nguyên tử 39X có đặc điểm :

(a) Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA;

(b) Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử  X là 20;

(c) X là nguyên tố kim loại mạnh;

(d) X có thể tạo thành ion X+ có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p6;

Số phát biểu đúng:

A. 1                                  B. 4                                  C. 3                                  D. 2

Câu 15: Nguyên tố cacbon và oxi có các đồng vị sau: C, C ;  O; O; O. Số phân tử CO2 tối đa tạo từ các đồng vị trên là:

A. 9.                                 B. 8.                                 C. 18.                               D. 12.

Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố R có hai lớp electron và nó tạo hợp chất khí với hidro có dạng RH. Công thức hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R là:

A. R2O7                            B. R2O5                            C. RO3                              D. R2O

Câu 17: Nguyên tử nguyên tố Zn có bán kính nguyên tử là r =1,35.10-1 nm và khối lượng nguyên tử là 65u. Khối lượng riêng của nguyên tử Zn là:

A. 13,448 (g/cm3)          B. 12,428 (g/cm3)          C. 10,478 (g/cm3)          D. 11,448 (g/cm3)

Câu 18: Cho số hiệu nguyên tử của các nguyên tố: Mg(Z=12), Al(Z=13), K(Z=19), Ca(Z=20). Tính bazơ của các hiđroxit nào sau đây lớn nhất:

A. KOH                            B. Ca(OH)2                      C. Mg(OH)2                     D. Al(OH)3

Câu 19: Cho các phân tử : H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Bao nhiêu phân tử có liên kết ba trong phân tử ?

A. 2                                  B. 1                                  C. 3                                  D. 4

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Electron ở phân lớp 4p có mức năng lượng thấp hơn phân lớp 4s.

B. Những electron  ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.

C. Các electron  trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.

D. Những electron  ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.

Câu 21: Cho các nguyên tử có kí hiệu sau:   . Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử trên:

A. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học

B. X, T là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học

C. X và T có cùng số khối

D. X và Y có cùng số nơtron

Câu 22: Cho các chất sau: NH3, HCl, SO3, N2. Chúng có kiểu liên kết hoá học nào sau đây:

A. Liên kết cộng hoá trị phân cực                        B. Liên kết cộng hoá trị không phân cực

C. Liên kết cộng hoá trị                                         D. Liên kết ion

Câu 23: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là Cu và Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị Cu là:

A. 54%.                           B. 27%.                           C. 73%.                            D. 50%.

Câu 24: Số oxi hoá của nguyên tố lưu huỳnh trong các chất : S, H2S, H2SO4, SO2 lần lượt là :

A. 0,  +2,  +6,  +4.           B. 0,  -2,  +4,  -4.             C. 0,  –2,  –6,  +4.            D. 0,  –2,  +6,  +4.

Câu 25: Nhận xét nào sau đây không đúng về các nguyên tố nhóm VIIIA?

A. Lớp electron ngoài cùng đã bão hòa, bền vững.

B. Hầu như trơ, không tham gia phản ứng hóa học ở điều kiện thường.

C. Nhóm VIIIA gọi là nhóm khí hiếm.

D. Nguyên tử của chúng luôn có 8 electron lớp ngoài cùng.

Câu 26: Cho các ion sau: Mg2+, SO42-, Al3+, S2-, Na+, Fe3+, NH4+, CO32-, Cl. Số cation đơn nguyên tử là:

A. 4.                                 B. 5.                                 C. 3                                  D. 2.

Câu 27: Cho nguyên tử nguyên tố X có số điện tích hạt nhân là 2,403.10-18C . Số proton và số electron của nguyên tử là:

A. 19 và 19                     B. 15 và 15                     C. 16 và 16                     D. 14 và 16

Câu 28: Cho phản ứng: SO2 + 2KMnO4 + H2O ® K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2

A. 5.                                 B. 6.                                 C. 4.                                 D. 7.

Câu 29: Số  electron trong ion   là:

A. 23                                B. 26.                               C. 29.                               D. 30

Câu 30: Loại phản ứng hoá học vô cơ luôn là phản ứng oxi hoá - khử ?

A. phản ứng phân huỷ.  B. phản ứng thế.            C. phản ứng hoá hợp.    D. phản ứng trao đổi.

 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

 

1.C

2.A

3.B

4.B

5.A

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.A

12.D

13.C

14.B

15.D

16.D

17.C

18.A

19.A

20.D

21.C

22.C

23.C

24.D

25.D

26.A

27.B

28.A

29.A

30.B

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong Đề thi Học kì 1 Hóa 10 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập hiệu quả và đạt được những kết quả tốt đẹp đầu tiên của năm học mới. Chúc các em học thật tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--