Đề kiểm tra Hóa 10 Chương Bảng tuần hoàn và Định luật tuần hoàn có giải

Tải về

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 10 Chương Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và Định luật tuần hoàn có lời giải chi tiết là tài liệu ôn tập kiến thức đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm trả lời các câu hỏi ở dạng trắc nghiệm Hóa học lớp 10. Mời các em cùng tham khảo.

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

Trường THPT Nguyễn Huệ

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN HOÁ HỌC 10 CƠ BẢN

Thời gian làm bài: 45  phút( lần 2)

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, Ba(OH)2 theo độ mạnh tăng dần

A. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3                     B. Mg(OH)2 < Ba(OH)2  < Al(OH)3

C. Al(OH)3 < Mg(OH)2 < Ba(OH)2                      D. Al(OH)3 < Ba(OH)2  < Mg(OH)2

Câu 2: Các nguyên tố nhóm IA có điểm chung là:

A. số proton                                                           B. Số nơtron

C. Dễ dàng nhường  1 electron                          D. Số electron

Câu 3: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là :

A. 18 và 18                         B. 8 và 18                       C. 8 và 8                         D. 18 và 8

Câu 4: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Nhận xét sai là

A. X có 6 electron ở lớp ngoài cùng.                 B. X có 4 electron p ở lớp ngoài cùng.

C. X có ba lớp electron.                                            D. X là nguyên tố khí hiếm.

Câu 5: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có số chu kì nhỏ là

A. 2                                  B. 1                                  C. 3                                  D. 4

Câu 6: Ion Y có cấu hình e: 1s2 2s2 2p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 3, nhóm VIIA                                        B. Chu kì 3, nhóm VIIIA

C. chu kì 4, nhóm IA                                            D. Chu kì 4, nhómIIA

Câu 7: Trong 1 chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, bán kính nguyên tử:

A. Tăng dần                                                           B. Giảm dần

C. Không tăng, không giảm                                 D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 8: Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là

A. các nguyên tố p.                                               B. các nguyên tố s.

     C. các nguyên tố s và p.                                       D. các nguyên tố d và f

Câu 9 : Nguyên tố thuộc nhóm VA có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị trong hợp chất với hiđro lần lượt là :

A. III và III                     B. III và V                       C. V và V                         D. V và III

Câu 10 : Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân

A. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần                  B. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần

C. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần           D. Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần

Câu 11 : Cho :  . Thứ tự tính kim loại tăng dần là:

A. P, Si, Al, Ca, Mg ; B. P, Al, Mg, Si, Ca    C. P, Si, Al, Mg, Ca    D. P, Si, Mg, Al, Ca

Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây luôn nhường 2 electron trong các phản ứng hoá học ?

A. Na                          B. Mg              C. Al                            D. Si

II. Phần tự luận.(4đ)

Câu 1: (2đ) Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. Trong hợp chất khí với hidro, R chiếm 96,15% về khối lượng, xác định nguyên tử khối của R.

Câu 2: (2đ) Hòa tan 3,9 gam kim loại trong nhóm IA trong Vml dung dịch HCl 0,1M thu được 1,12 lít khí ( đktc).

  1. Xác định tên kim loại.
  2. Tính V, biết dùng dư 10% so với thực tế.

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của Đề kiểm tra 45 phút Hóa 10 Chương Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố Hóa học và Định luật tuần hoàn có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính. Hy vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--