AMBIENT

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Tải về

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ do Hoc247 tổng hợp và biên soạn. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

Đề thi giữa HK1 môn Sinh lớp 12 năm 2018-2019 - Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Câu 1: Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tỉ lệ \(\frac{{{G_1}}}{{{A_1}}} = \frac{9}{{14}}\)     II. Tỉ lệ \(\frac{{{G_1} + {T_1}}}{{{A_1} + {X_1}}} = \frac{{23}}{{57}}\)  III. Tỉ lệ \(\frac{{{G_1} + {X_1}}}{{{A_1} + {T_1}}} = \frac{3}{2}\)           IV. Tỉ lệ \(\frac{{{A_1}}}{{{T_1}}} = \frac{7}{5}\).

A. 2                                 B. 4                                  C. 1                                 D. 3

Câu 2: Điều nào dưới đây sai khi nói về di truyền ngoài  nhân ?

A. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất

B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ

C. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng

D. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau

Câu 3: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng  muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận sau đây?

  1. Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.
  2. Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.
  3. Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin
  4. Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

A. 1                                 B. 2                                  C. 4                                 D. 3

Câu 4: Xét các phát biểu sau :

(1) Mã di truyền có tính thoái hoá tức là một mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số loại axit amin

(2) Tất cả các ADN đều có cấu trúc mạch kép

(3) Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo chủ yếu từ ADN và prôtêin histôn

(4) Trong các loại ARN ở sinh vật nhân thực thì mARN có hàm lượng cao nhất

(5) Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất

(6) ARN thông tin được dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên mARN có cấu trúc mạch thẳng.

Có bao nhiêu phát biểu đúng về vật chất di truyền ở cấp độ phân tử?

A. 4                                 B. 2                                  C. 3                                 D. 1

Câu 5: Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây sai?

A. Liên kết gen làm tăng  cường sự xuất hiện biến dị tổ hợp

B. Liên kết gen có thể xuất hiện  ở cả giới đực lẫn giới cái

C. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng

D. Trong tế bào, các gen trên cùng một nhiễm sắc thể thường di truyền cùng nhau

Câu 6: Ở  bướm tằm, cặp NST giới tính là

A. con cái: XY, con đực: XX                               B. con cái: XX, con đực: XY

C. con cái: XO, con đực: XY                               D. con cái: XX, con đực: XO

Câu 7: Qui luật phân li độc lập thực chất nói về

A. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh

B. sự phân li độc lập của các tính trạng

C. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:3:3:1

D. sự phân li độc lập của các cặp alen trong quá trình giảm phân

Câu 8: Ở cà chua có cả cây tứ bội và cây lưỡng bội. Gen A quy định quả màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định quả màu vàng. Biết rằng, cây tứ bội giảm phân bình thường và cho giao tử 2n, cây lưỡng bội giảm phân bình thường và cho giao tử n. Các phép lai cho tỉ lệ phân li kiểu hình 11 quả màu đỏ : 1 quả màu vàng ở đời con là

A. AAaa x Aa và AAaa x Aaaa                           B. AAaa x Aa và AAaa x aaaa

C. AAaa x aa và AAaa x Aaaa                            D. AAaa x Aa và AAaa x Aaaa

Câu 9: Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?                                                               

I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt.

III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới.

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào.

A. 3                                 B. 4                                  C. 1                                 D. 2

Câu 10: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrông, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen này bị đột biến thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Số lượng nuclêôtit từng loại của gen sau đột biến là:

A. A = T = 419 ; G = X = 721                              B. A = T = 719 ; G = X = 481

C. A = T = 720 ; G = X = 480                              D. A = T = 721 ; G = X = 479

Câu 11: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và các tính trạng trội là trội hoàn toàn, trong phép lai giữa hai cá thể ♂AabbDdEe× ♀AaBbDdee, tỉ lệ đời con có kiểu hình mang ba tính trạng trội và một tính trạng lặn là bao nhiêu?

A. 22/64                         B. 9/64                            C. 11/32                         D. 3/8

Câu 12: Ở đậu Hà lan (2n = 14). Kết luận nào sau đây sai?

A. số nhiễm sắc thể  ở thể một nhiễm là 13      B. số nhiễm sắc thể ở thể tam bội là 21

C. Số loại thể tứ nhiễm là 16                               D. Số nhiễm sắc thể  ở thể tứ bội là 28

Câu 13: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể dẫn đến đến kết thúc sớm quá trình dịch mã

2. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể

3. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit

4. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến

Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường

A. 2                                 B. 5                                  C. 4                                 D. 3

Câu 14: Ở đậu Hà lan , gen A- Hạt trơn trội hoàn toàn so với gen a - hạt nhăn.  Cho cây đậu hạt trơn lai với cây đậu hạt trơn, đời F1 thu được 243 hạt trơn, 78 hạt nhăn. Kiểu gen bố mẹ là:

A. AA  x  aa                   B. AA  x  Aa                   C. Aa  x  Aa                   D. Aa  x  aa

Câu 15: Operon Lac của vi khuẩn E.coli gồm có các thành phần theo trật tự:

A. vùng vận hành – vùng khởi động - nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

B. vùng khởi động – vùng vận hành – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A)

C. gen điều hòa – vùng vận hành – vùng khởi động – nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)

D. vùng khởi động –   nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A)- Vùng kết thúc

Câu 16: Điều kiện để các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử là

A. Quá trình giảm phân xảy ra bình thường      B. Số lượng con lai phải lớn

C. Alen trội phải trội hoàn toàn                          D. Bố mẹ phải thuần chủng

Câu 17: Mức độ gây hại của alen đột biến đối với thể đột biến phụ thuộc vào

A. tác động của các tác nhân gây đột biến        B. tổ hợp gen mang đột biến

C. môi trường và tổ hợp gen mang đột biến      D. điều kiện môi trường sống của thể đột biến

Câu 18: Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen  như sau:  ABCDE*FGH và MNOPQ*R (dấu* biểu hiện cho tâm động), một đột biến cấu trúc  tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc MABCDE*FGH và NOPQ*R. Đột biến trên thuộc dạng

A. chuyển đoạn không tương hỗ                         B. chuyển đoạn tương hỗ

C. đảo đoạn có tâm động                                     D. đảo đoạn ngoài tâm động

Câu 19: Đặc điểm nào sau đây là chung của hoán vị gen và phân li độc lập?

A. Các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do       B. Làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp

C. Làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp          D. Các gen không alen cùng nằm trên một NST

Câu 20: Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các gen trong một tế bào luôn có số lần phiên mã bằng nhau.

II. Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN

III. Thông tin di truyền trong ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào khác nhờ cơ chế nhân đôi ADN.

IV. Quá trình dịch mã có sự tham gia của mARN, tARN và ribôxôm

A. 3                                 B. 1                                  C. 2                                 D. 4

Câu 21: Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Nhân đôi ADN                                                  B. Nhân đôi nhiễm sắc thể

C. Tổng hợp phân tử ARN                                   D. Tổng hợp chuỗi pôlipeptit

Câu 22: Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Cho cây thân cao, quả ngọt (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó có 21% số cây thân cao, quả chua. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Quá trình giảm phân ở cây P đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%

(2) Ở F1, có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình thân thấp, quả ngọt

(3) F1 có tối đa 5 loại kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen

(4) Trong số các cây thân cao, quả ngọt ở F1, có 13/27 số cây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen

A. 3                                 B. 2                                  C. 1                                 D. 4

Câu 23: Biết các bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin tương ứng như sau: 5’XGA3’ mã hóa axit amin Acginin, 5’UXG3’ và 5’AGX3’ cùng một đoạn mã hóa axit amin Xêrin, 5’GXU3’ mã hóa axit amin Alanin. Biết trình tự các nuclêôtit ở một đoạn trên mạch gốc của vùng mã hóa ở một gen cấu trúc của sinh vật nhân sơ là 5’GXTTXGXGATXG3’. Đoạn gen này mã hóa cho 4 axit amin, theo lí thuyết, trình tự các axit amin tương ứng với quá trình dịch mã là:

A. Acginin-Xêrin-Alanin-Xêrin                         B. Acginin-Xêrin-Acginin-Xêrin

C. Xêrin-Acginin-Alanin-Acginin                     D. Xêrin-Alanin-Xêrin-Acginin

Câu 24: Quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen (A, a và B, b) đã tạo ra 4 loại giao tử, trong đó loại giao tử AB chiếm 20%. Theo lí thuyết, kiểu gen của cơ thể này và khoảng cách giữa 2 gen đang xét là

A. Ab/aB và 40 cM       B. AB/ab và 40 cM       C. AB/ab và 20 cM       D. Ab/aB và 20 cM

Câu 25: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho một gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác?

A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể

B. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng

C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể

D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể

Câu 26: Biết AA: hoa đỏ,  Aa: hoa hồng, aa: hoa trắng;  B-: quả tròn, bb: quả dài, D- :cao,  dd:thấp. Nếu các gen phân li độc lập thì phép lai AaBbDd × AaBbdd sẽ cho

A. 18 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình                  B. 18 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình

C. 27 loại kiểu gen, 18 loại kiểu hình                D. 27 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình

Câu 27: Một nhà khoa học sinh học phát hiện thấy 3 loại protein bình thường có cấu trúc khác nhau được dịch mã từ 3 phân tử mARN khác nhau. Tuy nhiên 3 phân tử mARN này được phiên mã từ cùng 1 gen trong nhân tế bào. Hiện tượng này xảy ra là do

A. gen được phiên mã theo các cách khác nhau

B. các intron của gen được sắp xếp theo cách khác nhau để tạo nên các phân tử mARN khác nhau

C. một đột biến trước khi gen phiên mã làm thay đổi cấu trúc của gen

D. các exon của gen được sắp xếp theo cách khác nhau để tạo nên các phân tử mARN khác nhau

Câu 28: Ở ruồi giấm:  P ♀\(\frac{{Ab}}{{ab}}{X^D}{X^d}x\)\(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\), thu được F1. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết,  phát biểu sau đây sai khi nói về F1?

A. Có tối đa 4 loại kiểu hình                               B. Tỷ lệ kiểu hình A-B-XD- chiếm tỷ lệ 37,5%

C. Có tối đa 16 loại kiểu gen                               D. Tỷ lệ kiểu gen ab/abXdY là 1/16

Câu 29: Loại nu nào không có ở ARN

A. A                                 B. X                                 C. T                                 D. G

Câu 30: Một tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen \(\frac{{\underline {AB} }}{{ab}}\)giảm phân bình thường, không có đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây  sai?

A. Nếu có hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen

B. Cho dù có hoán vị hay không có hoán vị cũng luôn sinh ra giao tử AB

C. Nếu có hoán vị gen thì sẽ sinh ra giao tử ab với tỉ lệ 25%

D. Nếu không có trao đổi chéo thì sẽ tạo ra 2 loại giao tử

Trên đây là nội dung Đề thi HK1 môn Sinh năm 2018-2019 để xem đầy đủ nội dung đề thi các em vui lòng đăng nhập website hoc247 chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

 

YOMEDIA