YOMEDIA

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Gia Định

Tải về
 
NONE

Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Gia Định được HOC247 biên soạn và tổng hợp với mong muốn cung cấp thêm tài liệu giúp các em học sinh ôn tập trước kì thi giữa HK1 môn Hóa học sắp tới. Đồng thời tài liệu còn giúp các em rèn luyện kĩ năng giải trắc nghiệm Hóa 11 để phục vụ cho quá trình ôn tập và làm bài kiểm tra. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK
YOMEDIA

 

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN HÓA HỌC 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1: Chất nào sau đây là muối axit?

A. HCl.                         

B. NaHSO4.                      

C. Al(NO3)3.                    

D. Ba(OH)2.

Câu 2: Giá trị pH của 75 ml dung dịch chứa 0,3 gam NaOH là        

A. 12,0.                         

B. 2,0.                               

C. 1,0.                               

D. 13,0.

Câu 3: Dung dịch X có pH = 12. Dung dịch X có môi trường

A. kiềm.                                                                   

B. axit.

C. không xác định được.                                        

D. trung tính.

Câu 4: Ở điều kiện thường, amoniac là chất       

A. khí, màu nâu, mùi xốc.                                     

B. lỏng, màu nâu, mùi khai.  

C. lỏng, không màu, mùi xốc.                              

D. khí, không màu, mùi khai. 

Câu 5: Axit nào sau đây là axit hai nấc?

A. H2SO4.                     

B. HNO3.                          

C. HCl.                              

D. H3PO4.

Câu 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:

A. chất điện li yếu, chất dễ tan, chất khí.

B. chất điện li mạnh, chất kết tủa, chất khí.     

C. chất điện li yếu, chất kết tủa, chất khí.

D. chất điện li mạnh, chất dễ tan, chất khí.     

Câu 7: Phương trình ion thu gọn H+ + OH-→ H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào sau đây?

A. KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3.                     

B. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.

C. HNO3 + KOH → KNO3 + H2O.                     

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl.

Câu 8: Vị trí của nitơ trong bảng hệ thống tuần hoàn là

A. ô 7, chu kỳ 2, nhóm VA.                                  

B. ô 14, chu kỳ 2, nhóm VA.  

C. ô 14, chu kỳ 3, nhóm IIIA.                               

D. ô 7, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

Câu 9: Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện li?

A. CO2, KCl, H2SO4.                                             

B. H2SO4, C6H12O6, HCl.            

C. KCl, Na2SO4, HNO3.                                        

D. HNO3, NaOH, C2H5OH.

Câu 10: Tính chất hóa học của NH3

A. tính bazơ mạnh, tính khử yếu.                         

B. tính khử mạnh, tính bazơ yếu.

C. tính bazơ mạnh, tính oxi hóa yếu.                   

D. tính bazơ yếu, tính oxi hóa mạnh.

-(Để xem nội dung chi tiết từ câu 11 đến câu 21, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

a. Viết phương trình điện li các chất sau trong dung dịch: NaOH, K2CO3.

b. Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng sau:

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.

Câu 2: (1,0 điểm)

a. Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,2M với 300 ml dung dịch KOH 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được.

b. Nhiệt phân hoàn toàn m gam NH4NO3, thu được 3,36 lít khí X chứa nguyên tử nitơ (đktc). Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và xác định giá trị của m.

Câu 3: (1,0 điểm)

a. Một dung dịch chứa hai loại cation Zn2+ (0,3 mol) và Cu2+ (0,5 mol) cùng hai loại anion Cl- (x mol) và SO42- (y mol). Khi cô cạn dung dịch thu được 120,8 gam chất rắn khan. Tìm giá trị x và y.

b. Vì sao trong không khí có khoảng 78% là khí nitơ, nhưng cây cối lại không lấy lượng nitơ này để sử dụng mà cần con người cung cấp phân đạm, trong đó có muối amoni, để bón cho cây?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

1

B

6

C

11

D

16

D

21

C

2

D

7

C

12

D

17

D

 

 

3

A

8

A

13

B

18

D

 

 

4

D

9

C

14

D

19

D

 

 

5

A

10

B

15

D

20

A

 

 

 

II. TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)

Câu 1:

a. NaOH → Na+  + OH-

K2CO3 → 2K+  + CO32-

b. Ba2+ + SO42- → BaSO4

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Gia Định. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON