YOMEDIA

Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Tin học 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Lê Trung Kiên

Tải về
 
ZUNIA12

Nội dung Bộ 2 đề thi giữa Học kì 1 môn Tin học 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Lê Trung Kiên bao gồm 2 đề thi với các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận đều có đáp án sẽ giúp các em củng cố các kiến thức về lập trình và ngôn ngữ lập trình, các phép toán, .... Chúc các em đạt được kết quả cao trong kỳ thi giữa học kỳ 1 sắp tới.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TIN HỌC 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. ĐỀ SỐ 1

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Đâu là hằng logic?

A. Đúng/Sai                          B. FALSE                             C. ‘TRUE’                            D. LOGIC

Câu 2. Tên nào sau đây đúng theo qui tắc đặt tên trong Pascal?

A. Bai_Tap_1                       B. Tinh Tong                        C. 1_baitap                           D. 123mang

Câu 3. Kết quả trả về của biểu thức Logic có kiểu dữ liệu nào sau đây?

A. Boolean                            B. Integer                              C. Real                                  D. Char

Câu 4. Trong ngôn ngữ Pascal, từ khóa PROGRAM dùng để khai báo?

A. Biến                                  B. Thư viện                           C. Tên chương trình             D. Hằng

Câu 5. Cú pháp nào sau đây là câu lệnh gán?

A. =;                                               B. :=;

C. ==                                             D. :;

Câu 6. Với cấu trúc rẽ nhánh IF <điều kiện> THEN ; câu lệnh đứng sau THEN được thực hiện khi nào?

A. Điều kiện được tính toán và cho giá trị sai.   

B. Điều kiện không tính được.

C. Điều kiện được tính toán xong.                      

D. Điều kiện được tính toán và cho giá trị đúng.

Câu 7. Cho khai báo: var  a,b : integer; m,n : Boolean; x,y : Real; Hãy cho biết tổng số Byte bộ nhớ cần cấp phát cho các biến?

A. 10                                     B. 6                                       C. 8                                       D. 18

Câu 8. Giả sử a,b là biến thực và x là biến nguyên. Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var a;b: real; x: Byte;                                                    B. Var a,b: real, x: Byte;

C. Var a,b:Byte; x:real;                                                       D. Var a,b: real; x: Byte;

Câu 9. Cho biểu thức trong Pascal: 1/(sqr(a)+1). Biểu thức tương ứng trong Toán học là biểu thức nào sau đây?

A. \({a^2} + 1\)

B. \(\frac{1}{{a + 1}}\)

C. \(\frac{1}{{{a^2} + 1}}\)

D. \(\frac{1}{{\sqrt a  + 1}}\)

Câu 10. Câu lệnh nào sau đây dùng để tìm giá trị nhỏ hơn (X) của 2 số A và B cho trước?

A. if A < B then X := A else X := B;                                  B. if A > B then X := A else X := B;

C. if A <= B then X = A else X = B;                                  D. if A < B then X := A;

Câu 11. Để xác định 3 biến a, b, c nhập vào từ bàn phím có tạo thành một tam giác hay không, một học sinh dùng biến kiemtra. Biến này có thể nhận giá trị True hoặc Flase. Theo em, biến này khai báo kiểu gì?

A. Boolean                            B. Char

C. Real                                  D. Longint

Câu 12. Trong Pascal, câu lệnh dùng để xuất kết quả ra màn hình là:

A. Write () ;                                    B. Readln() ;

C. Read();                                       D. Writeln();

Câu 13. Lệnh Write(‘TICH = ‘, 10 * 10 ); viết gì ra màn hình?

A. TICH = 100                      B. TICH = 20                        C. 100                D. TICH = 10 * 10

Câu 14. Đâu là từ khóa?

A. byte, crt                            B. real, sqr

C. sqrt, read                          D. uses, var

Câu 15. Trong NNLT Pascal, khẳng định nào sau đây ĐÚNG?

A. Phần thân chương trình bắt buộc phải có.

B. Phần thân chương trình nằm trong cặp từ khóa BEGIN…END;

C. Phần khai báo tên chương trình bắt buộc phải có.

D. Phần thân chương trình có thể có hoặc không.

Câu 16. Trong Pascal, biểu thức nào sau đây là biểu thức quan hệ?

A. (x>2) or (x + 2)                                                              B. (4 + x) >= (16 and 4)

C. (x + n) > 25                                                                    D. (x<=10) or (y>2)

Câu 17. Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là gì?

A. Var =;                        

B. Var :;

C. Const : ;                    

D. Var := ;

Câu 18. Trong Pascal kiểu dữ liệu nào trong các kiểu dữ liệu sau có phạm vi là giá trị thực?

A. Word                                B. Real                                  C. Longint                            D. Byte

Câu 19. Chọn cú pháp đúng ?

A. CONST : < Kiểu dữ liệu> ;

B. PROGRAM ;

C. VAR := ;

D. USES ;

Câu 20. Cho biết kết quả trả về của biểu thức sau: (99 div 9) mod 9 + (13 div 3) div 2 ?

A. 3                                       B. 5                                       C. 4                                       D. 6

Câu 21. Đâu là cú pháp của câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ?

A. If <điều kiện> Else ;

B. For <điều kiện> To Do ;

C. If <điều kiện> Then Else ;

D. If <điều kiện> Then ;                                 

B. Phần tự luận

a. Viết lệnh gán để tính giá trị cho biến v là vận tốc khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h cho trước, biết rằng v =   (Giả sử các biến đã được khai báo và g = 9.8)

b. Viết biểu thức logic mô tả điều kiện a=b=c?

ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm

1. B

6. D

11. A

16. C

21. C

2. A

7. D

12. D

17. B

 

3. A

8. D

13. A

18. B

 

4. C

9. C

14. D

19. B

 

5. B

10. A

15. A

20. C

 

B. Phần tự luận

a. V := sqrt(2*g*h) ;

b. (a = b) and (b = c)

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN TIN HỌC 11 NĂM 2022-2023 TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN- ĐỀ 02

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Chương trình dịch có nhiệm vụ là?

A. Chuyển từ chương trình đích sang chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao.  

B. Chuyển đổi chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang chương trình thực hiện được trên máy tính.

C. Nhận mọi loại chương trình đầu vào để dịch ra ngôn ngữ lập trình bậc cao.

D. Máy tính hiện đại ngày nay không cần dùng chương trình dịch khi lập trình.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng?

A. Chương trình dịch kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh trong chương trình nguồn.

B. Chương trình nguồn kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh trong chương trình nguồn

C. Thông dịch là chương trình dịch có chương trình đích có thể lưu trữ.

D. Biên dịch không cần kiểm tra tính đúng đắn của chương trình nguồn.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây không phải của trình thông dịch?

A. Thích hợp cho môi trường đối thoại giữa người và hệ thống.

B. Không có chương trình đích để lưu trữ.

C. Không thể cho chạy chương trình khi chương trình còn lỗi cú pháp.

D. Quá trình dịch và thực hiện câu lệnh được thực hiện luân phiên.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng

A. Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra

B. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến,… được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình

C. Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó

D. Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi

Câu 6: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tên dàng riêng?

A. Được dùng với ý nghĩa riêng xác định.

B. Được dùng với ý nghĩa nhất định nào đó.

C. Được dùng với ý nghĩa khác nhau tùy chương trình

D.  Được dùng với ý nghĩa của chương trình.

Câu 8: Cấu trúc chung của một chương trình gồm mấy phần?

A. 1                             B. 2                                         C. 3                             D. 4

Câu 9: Chọn câu phát biểu sai khi nói về hằng?

A. Hằng xâu được đặt trong cặp dấu nháy  ‘’

B. Hằng số học có 3 loại

C. Hằng trong chương trình chỉ có 1 loại

D. Cú pháp khai báo hằng đúng là Var = ;

Câu 10: Đoạn chương trình sau có mấy lỗi?

 program 1_Chuong_trinh;

Uses: crt;

Begin

       Clrscr;

       writeln(‘Xin chao cac ban!’);

end.

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 11: Để khai giá biến cho số lượng học sinh trong một trường và một lớp học thì ta chọn các kiểu dữ liệu nào là hợp lý.

A. Longint, Byte                    B. Word, Byte             C. Byte, Byte              D. Word, Word.

Câu 12: Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-190 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?

A. Longint                                          B. Integer                    C. Word          D. Real

Câu 13: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:= e/f; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?

A. Longint                                          B. integer                    C. word           D. real

Câu 14: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau?. VAR X, X, P:  Integer; A, B: Real; C: Longint; CE: Byte;        

A.  21 byte                             B. 24 byte                   C. 22 byte                   D. 23 byte

Câu 15: Biểu thức nào dưới kiểm tra số M có phải là số lẽ hay không?

A. M mod 2 =1                       B. M div 2 =1             

C. M mod 2 and M div 2 =1   D. (M mod and div 2)=1

Câu 16: Biểu thức logic nào dưới đây cho kết quả là True khi m=35;n=20

A. m mod n = 7                       B. m div 5 =1 

C. (m mod n) div 3>2             D. (n div 5) -3< >1

Câu 17: Câu lệnh Read(); gọi là…

A. thủ tục chuẩn vào.              B. thủ tục chuẩn ra.     C. hàm chuẩn vào.                  D. hàm chuẩn ra.

Câu 18: Để thoát khỏi Turbo Pascal ta nhấn tổ hợp phím nào?

A. Nhấn tổ hợp phím Alt + X                         B. Nhấn tổ hợp phím Alt + F4

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X                        D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4

Câu 19: Trong Turbo Pascal, muốn biên dịch chương trình ta dùng tổ hợp phím nào?

A. Alt + F9                                 B. Ctrl + F9                          C. Alt + F6               D. Alt + F8

Câu 20: Đoạn chương trình nào in ra màn hình dòng chữ ‘THPT Nguyễn Văn A

A.  program Vi_du;

Uses crt;

Begin;

       Clrscr;

       writeln(‘THPT Nguyễn Văn A!’);

end.

B. Program Vi du;

Uses crt;

Begin

       Clrscr;

       writeln(‘THPT Nguyễn Văn A!’);

end.

C. Program Vi_du;

Uses crt;

Begin

       Clrscr

       writeln(‘THPT Nguyễn Văn A!’);

end;

D. Program Vi_du;

Uses crt;

Begin

       Clrscr;

       writeln(‘THPT Nguyễn Văn A!’);

end.

II. Tự luận

Viết chương trình nhập vào số nguyên n từ bàn phím. Tính và đưa ra màn hình giá trị của P, biết rằng:

- P = 2n, nếu n chia hết cho 5

- P = 10n, nếu n không chia hết cho 5

ĐÁP ÁN

Var     n:integer;

           P: longint;

BEGIN

        readln(n);

        If (n mod 5 = 0) then

        P:= 2*n   Else P:= 10*n;

        write(P);

        readln

END.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bộ 2 đề thi giữa HK1 môn Tin học 11 năm 2022-2023 có đáp án Trường THPT Lê Trung Kiên. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo các tài liệu có liên quan:

Ngoài ra, các em có thể thực hiện làm đề thi trắc nghiệm online tại đây:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON