AMBIENT

Đề kiểm tra este, gluxit môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019 Trường THPT Kỳ Sơn

Tải về

Nhằm giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo hoc247 xin giới thiệu tài liệu đề kiểm tra este, gluxit môn Hóa học 12 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Kỳ Sơn được biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu gồm các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án chi tiết. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh!

TRƯỜNG THPT KỲ SƠN

ĐỀ KIỂM TRA ESTE – GLUXIT

MÔN HÓA HỌC 12

NĂM HỌC 2018- 2019

 

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn chất béo A bằng dung dịch NaOH thu được 1,84g glixerol và 18,24g một axit béo duy nhất. Chất béo đó có công thức là  

A. (C17H33COO)3C3H5      

B. (C17H35COO)3C3H5          

C. (C15H31COO)3C3H5    

D. (C15H29COO)3C3H5

Câu 2: Đun nóng este X trong NaOH thu được natri acrylat và rượu đơn chức Y. Oxi hóa Y trong điều kiện thích hợp thu được axit acrylic. Hãy cho biết công thức phân tử của X.

A. C6H10O2                               

B. C6H6O2                            

C. C6H12O2                          

D. C6H8O2.

Câu 3: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dựng vừa đủ 3,976 lít khí O2  (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH,thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phõn tử của hai este trong X là

A. C3H4O2  và C4H6O2.           

B. C3H6O và C4H8O2   

C. C2H4O2  và C3H6O2

D. C2H4O2  và C5H10O2.

Câu 4: Khi thủy phân hoàn toàn 0,05 mol este  của một axit đa chức với một ancol đơn chức cần dùng 5,6 gam KOH. Mặt khác khi thủy phân hoàn toàn 5,475 gam este  đó thì cần 4,2 gam KOH và thu được 6,225 gam muối. Công thức este  đó là:

A. CH2 (COOC2H5)2                

B. (COOCH3)2        

C. (COOC2H5)2      

D. (COOCH2CH2CH3)2

Câu 5:  Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ tác dụng được với nước brom                        

B. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

C. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm -OH đều có thể tạo ete với CH3OH

 D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm -OH kề nhau.

Câu 6: Hợp chất X là chất bột màu trắng không tan trong nước. Trương lên trong nước nóng tạo thành hồ sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân là chất Y. Dưới tác dụng của men lactic hay enzim chất Y tạo thành chất Z có chứa hai loại nhóm chức. Chất X là:

A. Mantozơ                            

B. Tinh bột                          

C. Xenlulozơ                      

D. Saccarozơ 

Câu 7: Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là.’

A. CH2-CH3-COO-CH=CH2         

B. CH3-COO-CH=CH-CH3   

C. CH2=CH- COO-CH2-CH3      

D. CH2=CH-CH2-COOCH3

Câu 8: Một chất hữu cơ X chứa C, H, O mạch thẳng có phân tử khối là 146 . X không tác dụng với Na kim loại. Lấy 14,6 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và 1 rượu. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây:

A. C2H4(COOCH3)2.   

B. (C2H5OOC)2      

C. (CH3COO)2C2H4      

D. cả a, b, c đều đúng                   

Câu 9:  Cho glixerol trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dd Br2, dd NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xẩy ra là:

A. 2                                        

B. 3                                     

C. 4                                     

D. 5

Câu 10: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tỏc dụng vừa hết với dung dịch NaOH, thu được một hợp chất hữu cơ khụng làm mất màu nước brom và 3,4 gam một muối. Cụng thức của X là

A. HCOOC(CH3)=CHCH3.

B. CH3COOC(CH3)=CH2.  

C. HCOOCH2CH=CHCH3.  

D. HCOOCH=CHCH2CH3.

Câu 11: Số hợp chất đơn chức, có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng với dung dịch NaOH là.

A. 5                                           

B. 4                                      

C. 3                                      

D. 6

Câu 12: Este X có công thức phân  tử C7H10O4 mạch thẳng.  Khi cho 15,8 gam X tác dụng vừa đủ với 200 gam dd NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,6 gam hỗn hợp  2 muối. Công thức cấu tạo của 2 muối nào sau đây có thể thỏa mãn :

A. HCOONa và C2H3COONa                                               

B. C2H3COONa và C2H5COONa

C. CH3COONa và C3H5COONa                                           

D. CH3COONa và C2H3COONa

Câu 13: Este X tạo từ hỗn hợp 2 axit đơn chức X1, X2 và glixerol. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 15 gam hỗn hợp 2 muối. Hãy cho biết công thức của 2 axit .

A. HCOOH và CH3COOH                            

B. HCOOH và C2H5COOH  

C. CH3COOH và C2H3COOH                

D. HCOOH và C2H3COOH.

Câu 14: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO2 (đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên gọi của X là.

A. etyl propionat            

B. metyl propionat        

C. etyl axetat                                                     

D. isopropyl axetat

Câu 15: Có các chất: axit axetic, glixerol, rượu etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết ?

A. dd AgNO3/NH3                      

B. Quỳ tím                          

C. Cu(OH)2                                 

D. Kim loại Na

Câu 16: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều tham gia phản ứng:

A. Trùng ngưng                     

B. hoà tan Cu(OH)2                

C. Tráng gương                  

D. Thuỷ phân

Câu 17: Cho các chất sau:  

(1)  CH3-CO-O-C2H5;  

(2)  CH2=CH-CO-O-CH3 ;    

(3)  C6H5-CO-O-CH=CH2;    

(4)  CH2=C(CH3)-O-CO-CH3                        

(5)  C6H5O-CO-CH3              

(6)  CH3-CO-O-CH2-C6H5.

Hãy cho biết chất nào khi cho tác dụng với NaOH đun nóng thu được không thu được rượu?

A. (3) (4) (5) (6).                   

B. (1) (3) (4) (6)                   

C. (1) (2) (3) (4)                   

D. (3) (4) (5).

Câu 18: Để chứng minh trong phân tử glucozơ có nhiều nhóm hidroxyl, người ta cho dd glucozơ phản ứng với:

A. AgNO3/ddNH3                                                                                   

B. kim loại Na.

C. Cu(OH)2 trong NaOH đun nóng.                                  

D. Cu(OH)2 ở t0 thường.

Câu 19. Một hỗn hợp X gồm xenlulozơ và tinh bột được trộn theo tỉ lệ khối lượng là 1:3. Đem thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X thì thu được 3,6 kg glucozơ. Giả thiết hiệu suất chung của các phản ứng đều đạt 80%. Khối lượng hỗn hợp X đã lấy là:      

A. 3,24 kg                                           

B. 4,05 kg              

C. 5,125 kg             

D. Đáp án khác

Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 10,26 gam một cacbohiđrat X cần 8,064 lít oxi (đktc). Công thức đơn giản nhất của X là:  

A. CH2O                         

B. C12H22O11                

C. C6H10O5                        

D. C5H6O3

 

----(Để xem nội dung chi tiết từ câu số 21 đến câu 30 của đề kiểm tra Hóa 12 vui lòng xem online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA HỌC 12 NĂM 2018 - 2019

1A 2D 3B 4C 5C 6B 7A 8D 9A 10A
11D 12D 13A 14B 15C 16D 17D 18D 19B 20B
21C 22D 23B 24A 25D 26D 27C 28D 29B 30A

 

Trên đây là trích đoạn một phần câu hỏi trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 12 năm 2018 - 2019 Trường THPT Kỳ Sơn Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Chúc các em học tập tốt ! 

 

AMBIENT
?>