YOMEDIA

Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 11 năm 2018 - 2019 Trường THPT Đoàn Thượng

Tải về
 
NONE

Hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em học sinh đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 11 năm 2018 - 2019 của trường THPT Đoàn Thượng, đề thi gồm 24 câu trắc nghiệm có đáp án đi kèm, các em có thể đối chiếu đáp án từ đó có kế hoạch ôn tập cụ thể. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIN HỌC 11

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Câu 1. Tệp văn bản là tệp:

A. Có số dòng giới hạn;                     

B. Có số dòng, số kí tự không giới hạn;

C. Có số kí tự trên dòng giới hạn;     

D. Không thể để dòng trống.

Câu 2. Thủ tục Assign giúp bạn:

A. Đặt tên cho tệp;                

B. Gán tên tệp cho biến tệp;

C. Mở tệp ra để ghi;               

D. Mở tệp ra để đọc.

Câu 3. Với f là biến tệp văn bản. Thủ tục Readln(f,A) thực hiện công việc gì?

A. Đọc một giá trị từ tệp gán giá trị cho f;                

B. Ghi giá trị của biến A vào tệp;

C. Đọc một giá trị từ tệp ghi giá trị đọc được vào biến A;    

D. Không thực hiện công việc gì

Câu 4. Tệp văn bản bao gồm?

A. Các kí tự xếp liên tiếp thành một dòng duy nhất;

B. Các kí tự được chia làm nhiều dòng;                    

C. Mỗi kí tự trên một dòng;

D. Các kí tự nằm trên các dòng nhưng không quá 255 dòng.

Câu 5. Đoạn chương trình sau in ra tệp các giá trị là gì với f là biến tệp văn bản

For i:=1 to 10 do write(f,  i);

A. 12345678910;       

B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10;          

C. 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10;

D. 10987654321.

Câu 6. Thủ tục Reset dùng để:

A. Mở tệp văn bản để ghi;                 

B. Đọc thông tin từ tệp văn bản;

C. Xóa thông tin trong tệp;                

D. Mở tệp văn bản để đọc.

Câu 7. Thủ tục Rewrite dùng để:

A. Mở tệp văn bản để đọc;                

B. Đọc thông tin từ tệp văn bản;

C. Xóa thông tin trong tệp;                

D. Mở tệp văn bản để ghi.

Câu 8. Mở tệp văn bản để đọc cần sử dụng thủ tục nào trong các thủ tục sau?

A. Reset(f);                

B. Rewrite(f);             

C. Assign(f,st);           

D. Seek(f,n);

Câu 9. f là biến tệp văn bản, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

Assign(f,  ‘in.txt’);  Rewrite(f);  For i:=’A’ to ‘Z’ do write(f, i);

A. Đưa ra màn hình các chữ cái in hoa trong bộ mã ASCII;

B. Đưa ra màn hình các số từ 1 đến 26;         

C. Ghi vào tệp in.txt các số từ 1 đến 26;

D. Ghi vào tệp in.txt các chữ cái in hoa từ A đến Z.

Câu 10. Kiểu dữ liệu tệp được sử dụng với mục đích?

A. Thay thế toàn bộ những kiểu dữ liệu còn lại;       

B. Lưu trữ lâu dài thông tin với lượng thông tin lớn;

C. Lưu trữ toàn bộ các thông tin dưới dạng văn bản;                       

D. Cả ba mục đích trên.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 11 đến câu 19 vui lòng xem tại online hoặc tải về)---

 

Câu 20. Trong chương trình con, khẳng định nào sau đây là sai?

A. Phần tên bắt buộc phải có;                                    

B. Phần khai báo bắt buộc phải có;

C. Phần thân chương trình con bắt buộc phải có;                  

D. Phần khai báo có thể có hoặc không.

Câu 21. Chọn khẳng định đúng.

A. Chương trình con phải viết trong thân chương trình chính;

B. Chương trình con phải viết trước thân chương trình chính;

C. Chương trình con có thể đứng độc lập không cần chương trình chính;

D. Chương trình con và chương trình chính có thể đan xen vào nhau.

Câu 22. Đều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tên biến khai báo trong chương trình con không thể trùng với tên biến khai báo ở chương trình chính.

B. Tên biến khai báo trong chương trình con có thể trùng với tên biến khai báo ở chương trình chính nếu hai biến có cùng kiểu dữ liệu.

C. Tên biến khai báo trong chương trình con có thể trùng với tên biến khai báo ở chương trình chính.

D. Tên biến khai báo trong chương trình con có thể trùng với tên biến khai báo ở chương trình chính nếu hai biến có kiểu dữ liệu khác nhau.

Câu 23. Chọn khẳng định sai.

A. Hàm và thủ tục có chức năng như nhau nếu chúng cùng thực hiện một công việc;

B. Hàm và thủ tục khác nhau ở chỗ thủ tục có tham số còn hàm không có tham số;

C. Hàm có thể trả về giá trị hoặc không;                   

D. Cả ba khẳng định trên cùng sai.

Câu 24. Thủ tục có vai trò gì?

A. Ghi lại kết quả của việc thực hiện chương trình.

B. Được chương trình chính sử dụng như là một lệnh.

C. Trả ra một kết quả để sử dụng trong chương trình chính.

D. Được chương trình chính sử dụng như là một toán hạng.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIN HỌC 11 NĂM 2018 - 2019

1B

2B

3C

4B

5A

6D

7D

8A

9D

10B

11 (5)

12 (3)

13 (8)

14 (15)

15B

16B

17B

18A

19A

20B

21B

22A

23D

24B

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học 11 Trường Trường THPT Đoàn Thượng năm 2018 - 2019 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

NONE

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON