ADMICRO

Đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Hóa học 10 năm 2018 - 2019 Tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề KSCL lần 2 môn Hóa học 10 năm 2018- 2019 có đáp án và hướng dẫn chi tiết của tỉnh Vĩnh Phúc. Tài liệu này, tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập tốt để làm bài thi đạt kết quả cao. 

S GD&ĐT VĨNH PHÚC

 

ĐỀ KSCL HỌC SINH LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN: HÓA HỌC 10

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: Trong phân tử MX2 có tổng số hạt proton, nơtron, electron bằng 164 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 52 hạt. Số khối của nguyên tử M lớn hơn số khối của nguyên tử X là 5. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử M lớn hơn trong nguyên tử X là 8 hạt. Số hiệu nguyên tử của M là

A. 9.                               B. 20.                             C. 12.                             D. 26.

Câu 2: Cho 36,64 gam hỗn hợp muối KX và KY (X, Y là halogen ở 2 chu kì liên tiếp) vào dung dịch AgNO3 dư thì thu được 57,34 gam hỗn hợp kết tủa. Công thức của các muối là

A. KCl và KBr.             B. KF và KCl.               C. KCl và KI.                D. KBr và KI.

Câu 3: Cho phản ứng: aCu + bHNO3 → cCu(NO3)2 +  dNO + eH2O. Hệ số a, b, c, d, e là các số nguyên, tối giản. Tổng (a + b) là

A. 12.                             B. 9.                               C. 11.                             D. 7.

Câu 4: Trong phản ứng: SO2 + Br2 + H2O →  2HBr + H2SO4. Vai trò của SO2

A. chất oxi hóa.                                                    B. chất khử.

C. vừa oxi hóa, vừa khử.                                      D. oxit axit.

Câu 5: Khi cho khí clo vào dung dịch KOH đặc, dư và đun nóng, dung dịch thu được chứa:

A. KCl, KOH dư.                                                B. KCl, KOH dư, KClO.

C. KCl, KOH dư, KClO3.                                   D. KCl, KOH dư, KClO3, KClO.

Câu 6: Cho sơ đồ điều chế axit clohidric trong phòng thí nghiệm.

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Để thu được HCl người ta đun nóng dung dịch hỗn hợp NaCl và H2SO4 loãng.

B. Không được sử dụng H2SO4 đặc vì nếu dùng H2SO4 đặc thì sản phẩm tạo thành là Cl2.

C. Do HCl là axit yếu nên phản ứng mới xảy ra.

D. Sơ đồ trên không thể dùng để điều chế HBr, HI và H2S.

Câu 7: Cho phản ứng: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Sau khi cân bằng phản ứng (hệ số nguyên, tối giản), số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 6.                               B. 8.                               C. 5.                               D. 3.

Câu 8: Phân tử nào sau đây có liên kết ion?

A. NH3.                          B. HCl.                          C. KCl.                          D. O2.

Câu 9: Hoà tan hỗn hợp gồm 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn vào nước thu được dung dịch X và 336 ml khí H2 (đktc). Cho HCl dư vào dung dịch X và cô cạn thu được 2,075 gam muối khan. Hai kim loại kiềm là

A. Li, Na.                       B. Na, K.                       C. K, Rb.                       D. Rb, Cs.

Câu 10: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2. Hợp chất với hiđro của R chứa 75% khối lượng R. R là

A. C.                              B. S.                               C. Cl.                             D. Si.

Câu 11: X và Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì. Biết tổng số proton của X và Y là 31. Cấu hình electron nguyên tử của Y là

A. 1s22s22p5.                  B. 1s22s22p6.                  C. 1s22s22p63s23p3.        D. 1s22s22p63s23p4.

Câu 12: Các nguyên tố nhóm halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là

A. ns2np5.                       B. ns2np6.                       C. ns2np4.                       D. ns2np3.

Câu 13: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

A. Cs.                             B. I.                                C. F.                               D. Li.

Câu 14: Điện hóa trị của Ca trong CaO là

A. 2-.                              B. 2+.                             C. 2.                               D. +2.

Câu 15: Cho 20 gam hỗn hợp Cu và Al phản ứng với dung dịch HCl dư, thu được 13,44 lít khí (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp lần lượt là

A. 50%, 50%.                B. 84%, 16%.                 C. 44%, 66%.                 D. 54%, 46%.

Câu 16: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là

A. 3 và 4.                       B. 4 và 4.                       C. 3 và 5.                       D. 4 và 3.

Câu 17: Số oxi hóa của nguyên tố clo trong các chất: NaCl, HCl, HClO, KClO3 lần lượt là

A. –1; +1; –1; +5.          B. –1; – 1; +1; +3.          C. +1; +1; – 1; +3.         D. –1; – 1; +1; +5.

Câu 18: Hòa tan hết 2,925 gam kim loại M trong dung dịch HBr dư, sau phản ứng thu được 1,008 lít khí (đktc). Kim loại M là

A. Al.                             B. Mg.                            C. Fe.                             D. Zn.

Câu 19: Các nguyên tố Li (Z=3), Na (Z=11), K (Z=19), Be (Z=4) được sắp xếp theo chiều tính kim loại giảm là

A. Be>Na>Li>K.            B. K>Na>Be>Li.            C. Li>Be>Na>K.             D. K>Na>Li>Be.

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây hạt nhân có 19 proton và 20 notron?

A. Sc.                            B. K.                          C. Ca.                         D. F.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 21 đến câu 40 của đề KSCL môn Hóa 10 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL LẦN 2 MÔN HÓA 10 NĂM 2018 - 2019

1B

2D

3C

4B

5C

6A

7C

8C

9B

10A

11D

12A

13C

14B

15D

16A

17D

18D

19D

20B

21B

22A

23A

24A

25C

26A

27B

28D

29A

30C

31B

32D

33A

34C

35C

36D

37D

38B

39B

40C

 

Trên đây là phần trích dẫn nội dung đề thi và đáp án kì thi KSCL môn Hóa học 10 năm 2018 - 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc, để xem thêm đáp án chi tiết phần tự luận vui lòng đăng nhập vào trng hoc247.net để xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em học tập thật tốt!

 

 

NONE