RANDOM

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 năm 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu

Tải về
VIDEO

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 năm 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

 
 
YOMEDIA

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC 10 NĂM 2020-2021TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

 

Câu 1: Cho cân bằng hóa học: N2 (k) + 3H2 (k) ↔ 2NH3 (k) ; phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Cân bằng hóa học không bị dịch chuyển khi:

A. thay đổi áp suất của hệ                               B. thay đổi nồng độ N2

C. thay đổi nhiệt độ                                        D. thêm chất xúc tác sắt.

Câu 2: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu đúng là

A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2.

C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.

D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3.

Câu 3: Cho cân bằng sau trong bình kín:

2NO2 (k)       ↔         N2O4 (k)

(màu nâu đỏ)         (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

A. ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt                        B. ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt.

C. ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt                        D. ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt.

Câu 4: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t0C của phản ứng có giá trị là

A. 2,500                   B. 0,609                      C. 0,500                      D. 3,125

Câu 5: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là

A. 2,5. 10-4 mol/(1.s)                                                B. 5,0. 10-4 mol/ (1.s)

C. 1,0. 10-3 mol/ (1.s)                                               D. 5,0. 10-5 mol/ (1.s)

Câu 6: Cho cân bằng phản ứng hóa học: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3. Chọn phát biểu đúng nhất:

A. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch.

B. Khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận.

C. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thuận; còn khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch sang chiều phản ứng nghịch.

D. Khi tăng áp suất, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng nghịch; còn khi giảm áp suất, cân bằng chuyển dịch sang chiều phản ứng thuận.

Câu 7: Cho cân bằng phản ứng hóa học: 2NO2 (khí) ↔ N2O4 (khí). Cho biết NO2 là khí màu nâu, N2O4 là khí không màu. Khi ngâm bình chứa NO2 vào nước đá, thấy màu nâu của bình nhạt dần. Phản ứng thuận là phản ứng:

A. Phát nhiệt                                                            B. Thu nhiệt

C. Không thu nhiệt, không phát nhiệt                      D. Vừa thu nhiệt, vừa phát nhiệt.

Câu 8: Một phản ứng hóa học khi nhiệt độ tăng thêm 100C thì tốc độ phản ứng tăng 2 lần. Nếu tăng nhiệt độ từ 2000C đến 2400C thì tốc độ phản ứng tăng:

A. 2 lần                    B. 4 lần                        C. 16 lần                      D. 32 lần

Câu 9: Trong quá trình sản xuất gang, xảy ra phản ứng:

Fe2O3 (r) + 3CO (k) ↔ 2Fe (r) + 3CO2 (k), ∆H > 0. Có thể dùng biện pháp nào dưới đây để tăng tốc độ phản ứng?

A. Tăng nhiệt độ phản ứng                          B. Tăng kích thước quặng Fe2O3

C. Nén khí CO2 vào lò                                 D. Tăng áp suất khí của hệ.

Câu 10: Trong các phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng phản ứng?

A. N2 + 3H2 ↔ 2NH3                                   B. N2 + O2 ↔ 2NO

C. 2NO + O2 ↔ 2NO3                                 D. 2SO2 + O2 ↔ 2SO3

Câu 11: Cho các cân bằng hóa học:

1. H2 (k) + I2 (r) ↔ 2HI (k); ∆H = 51,8 kJ

2. 2NO (k) + O2 (k) ↔ 2NO2 (k); ∆H = -113 kJ

3. CO (k) + Cl2 (k)  ↔ COCl2 (k); ∆H = -114 kJ

4. CaCO3 (r) ↔ CaO (r) + CO2 (k); ∆H =  117 kJ

Cân bằng hóa học nào chuyển dịch sang phải khi tăng áp suất.

A. (1), (2)                 B. (2), (3)                    C. (3), (4)                    D. (4), (1)

Câu 12: Một phản ứng hóa học xảy ra theo phương trình: A + B → C. Nồng độ ban đầu của chất A là 0,80 mol/l, của chất B là 1,00 mol/l. Sau 20 phút, nồng độ chất A giảm xuống còn 0,78 mol/l. Nồng độ của chất B lúc đó là

A. 0,98M                  B. 0,89M                     C. 0,80M                     D. 0,90M

Câu 13: Thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng hóa học: A (k) + 2B (k) → C (k) + D (k)

Được tính theo biểu thức: v = k[A].[B]2. Nếu nồng độ chất B tăng 3 lần và nồng độ chất A không đổi. Tốc độ phản ứng trên tăng lên:

A. 3 lần                    B. 6 lần                        C. 9 lần                        D. 12 lần

Câu 14: Khi nhiệt độ tăng thêm 100C, tốc độ của một phản ứng hóa học tăng thêm 3 lần. Để tốc độ phản ứng đó (đang tiến hành ở 300C) tăng lên 81 lần cần phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ.

A. 450C                    B. 500C                       C. 600C                       D. 700C

Câu 15: Để hòa tan hết một mẫu kẽm trong dung dịch axit clohiđric ở 200C cần 27 phút. Cũng mẫu kẽm đó tan hết trong axit nói trên ở 400C trong 3 phút. Để hòa tan hết mẫu kẽm đó trong axit nói trên ở 550C thì cần thời gian là

A. 34,64 giây          B. 43,64 giây               C. 64,43 giây               D. 44,36 giây

Câu 16: Xét phản ứng sau: H2O (k) + CO (k) ↔ H2 (k) + CO2 (k). Ở 7000C phản ứng này có hằng số cân bằng K = 1,873. Tính nồng độ H2O ở trạng thái cân bằng, biết rằng hỗn hợp ban đầu gồm 0,300 mol H­2O và 0,3000 mol CO trong bình 10 lít ở 7000C.

A. 0,0173M              B. 0,0127M                 C. 0,1733M                 D. 0,1267M

Câu 17: Cho 5 gam kẽm viên vào 50 ml dung dịch H2­SO4 4M ở nhiệt độ thường (250C). Trường hợp tốc độ phản ứng không thay đổi là

A. Thay 5 gam kẽm viên bằng 5 gam kẽm bột.

B. Thay dung dịch H2SO4 nồng độ 4M bằng dung dịch H2SO4 nồng độ 2M (giữ nguyên thể tích dung dịch axit là 50 ml)

C. Thực hiện phản ứng ở 500C

D. Dùng dung dịch H2SO4 nói trên với thể tích gấp đôi ban đầu.

Câu 18: Cho các phản ứng sau:

1. 2SO2 (k) + O2 (k) ↔ 2SO3 (k)

2. S (r) + O2 (k) ↔ SO2 (k)

3. H2 (k) + Br2 (k) ↔ 2HBr (k)

4. CaCO3 (r) ↔ CaO (r) + CO2 (k)

Khi thay đổi áp suất, số phản ứng có chuyển dịch cân bằng là

A.1                           B. 3                             C. 2                             D. 4

Câu 19: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3. Cho biết thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia quá trình trên là 3,36 lít. Khối lượng m của Fe3O4 là

A. 139,2 gam          B. 13,92 gam               C. 1,392 gam               D. 1392 gam

Câu 20: Cho phản ứng hóa học: H2 + I2 → 2HI. Khi tăng 250C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu tăng nhiệt độ từ 200C đến 1700C thì tốc độ phản ứng tăng:

A. 9 lần                    B. 81 lần                      C. 729 lần                    D. 243 lần

Câu 21. Trong phản ứng hoá học tốc độ phản ứng.

A. Giảm khi nhiệt độ của phản ứng tăng.                                   

B. Tăng khi nhiệt độ của phản ứng tăng.

C. Không đổi khi nhiệt độ của phản ứng tăng.                          

D. Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ của phản ứng.

Câu 22. Trong phản ứng hoá học tốc độ phản ứng:

A. Giảm khi nồng độ của chất phản ứng tăng.                

B. Tỉ lệ thuận với nồng độ của chất phản ứng.

C. Tỉ lệ nghịch với nồng độ của chất phản ứng.                 

D. Không phụ thuộc vào nồng độ của chất phản ứng.

Câu 23. Đối với phản ứng có chất khí tham gia, kết luận nào sau đây là đúng? (Trừ trường hợp tổng số mol các chất khí tham gia là tạo thành bằng nhau)?

A. Khi tăng áp suất của hệ, tốc độ phản ứng tăng.               

B. Khi giảm áp suất của hệ, tốc độ phản ứng tăng.

C. Khi tăng áp suất của hệ, tốc độ phản ứng không đổi.     

D. Khi giảm áp suất của hệ, tốc độ phản ứng không đổi.

Câu 24. Trong phản ứng hoá học tốc độ phản ứng

A. giảm khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng.           

B. không đổi khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng.

C. Tăng khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng.          

D. Tỉ lệ nghịch với diện tích bề mặt chất phản ứng.

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Hóa học 10 năm 2020-2021 Trường THPT Phan Bội Châu. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)