YOMEDIA

Bộ 6 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 Trường THPT Sơn Động 3

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 6 đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 của Trường THPT Sơn Động 3, đề thi có cấu trúc gồm 2 phần (trắc nghiệm và tự luận) với lời giải chi tiết đi kèm sẽ giúp các em học sinh củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ công tác dạy và học của quý thầy cô và các em!

Sở GD – ĐT Bắc Giang

Trường THPT Sơn Động số 3

Đề kiểm tra 45 phút

Môn Hóa học lớp 10

 

Mã đề: 001

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Hãy chọn đáp án đúng nhất

  1. Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit

  A. HF < HI < HBr < HCl       B. HF < HCl < HBr < HI                                     

 C. HF < HBr < HCl < HI       D. HCl < HBr < HI < HF

  2. Để thu được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo cần làm theo cách nào sau đây?

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr                            B. Dẫn hỗn hợp qua nước             

  C. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4                          D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI

  3. Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen

A. Liên kết cộng hóa trị    B. Liên kết phân cực  C. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron  D. Liên kết đơn

  4. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không được bảo quản trong bình làm bằng chất liệu nào?

  A. Nhựa                                  B. Gốm sứ                      C. Thủy tinh                    D. Polime

  5. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

  A. ns1np6                                 B. ns2np5                                 C. ns3np4                           D. ns2np4

  6. Nước gia - ven được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?

A. Cho clo tác dụng với nước                                                                       B. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2                                  

C. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng    D. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường

  7. Trong phản ứng: Cl2 + H2O  HCl + HClO clo đóng vai trò

  A. Không là chất oxi hóa, không là chất khử                B. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử    

  C. Là chất oxi hóa                                                          D. Là chất khử

  8. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là:

  A. Tính khử                            B. Tính khử và tính oxi hóa    C. Tính oxi hóa mạnh            D. Tính dễ nhường electron 

  9. Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự

  A. F > Cl > Br > I                   B. F < Cl < Br < I           C. F > Cl > I > Br           D. F < Cl < I < Br

  10. Khi đổ dung dịch AgNO­­3 vào dung dịch nào sau đây sẽ cho kết tủa màu vàng đậm nhất

  A. Dung dịch HF                    B. Dung dịch HCl          C. Dung dịch HBr          D. Dung dịch HI

  11. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại:

  A. Cu                                      B. Ag                              C. Fe                               D. Zn

  12. Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

  A. NaCl                                  B. KClO3                        C. HCl                            D. KMnO4

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 - Mã đề 001 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

  Mã đề: 002

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

  1. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không được bảo quản trong bình làm bằng chất liệu nào?

  A. Gốm sứ                              B. Thủy tinh                   C. Polime                        D. Nhựa

  2. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại:

  A. Ag                                      B. Fe                               C. Zn                               D. Cu

  3. Nước gia - ven được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?

     A. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng                                      

     B. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2                                  

     C. Cho clo tác dụng với nước                                

    D. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường

  4. Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen

  A. Liên kết đơn    B. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron   C. Liên kết cộng hóa trị  D. Liên kết phân cực

  5. Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit

  A. HF < HBr < HCl < HI       B. HF < HCl < HBr < HI                                      C. HF < HI < HBr < HCl           D. HCl < HBr < HI < HF

  6. Khi đổ dung dịch AgNO­­3 vào dung dịch nào sau đây sẽ cho kết tủa màu vàng đậm nhất

  A. Dung dịch HF                    B. Dung dịch HI            C. Dung dịch HBr          D. Dung dịch HCl

  7. Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự

  A. F > Cl > I > Br                   B. F < Cl < I < Br           C. F > Cl > Br > I           D. F < Cl < Br < I

  8. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

  A. ns1np6                                 B. ns3np4                         C. ns2np4                         D. ns2np5

  9. Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

  A. KClO3                                B. KMnO4                      C. NaCl                           D. HCl

  10. Trong phản ứng: Cl2 + H2O → HCl + HClO clo đóng vai trò

  A. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử                       

  B. Là chất khử               

  C. Là chất oxi hóa         

  D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử

  11. Để thu được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo cần làm theo cách nào sau đây?

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr                            B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI

  C. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4                          D. Dẫn hỗn hợp qua nước

  12. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là:

  A. Tính dễ nhường electron   B. Tính khử và tính oxi hóa  

 C. Tính oxi hóa mạnh               D. Tính khử

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 - Mã đề 002 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

  Mã đề: 003

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

  1. Khi đổ dung dịch AgNO­­3 vào dung dịch nào sau đây sẽ cho kết tủa màu vàng đậm nhất

  A. Dung dịch HF                    B. Dung dịch HCl          C. Dung dịch HI             D. Dung dịch HBr

  2. Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

  A. HCl                                    B. KClO3                        C. KMnO4                      D. NaCl

  3. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại:

  A. Cu                                      B. Fe                               C. Ag                              D. Zn

  4. Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit

  A. HF < HCl < HBr < HI       B. HCl < HBr < HI < HF                                      C. HF < HBr < HCl < HI           D. HF < HI < HBr < HCl

  5. Để thu được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo cần làm theo cách nào sau đây?

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI                              B. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr       

  C. Dẫn hỗn hợp qua nước      D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4

  6. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

  A. ns2np5                                            B. ns1np6                          C. ns3np4                         D. ns2np4

  7. Trong phản ứng: Cl2 + H2O  HCl + HClO clo đóng vai trò

  A. Không là chất oxi hóa, không là chất khử                B. Là chất oxi hóa         

  C. Là chất khử                                                               D. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

  8. Nước gia - ven được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?

  A. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng                                           B. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2       

  C. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường                            D. Cho clo tác dụng với nước

  9. Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự

  A. F < Cl < I < Br                   B. F > Cl > Br > I           C. F < Cl < Br < I           D. F > Cl > I > Br

  10. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là:

  A. Tính oxi hóa mạnh             B. Tính khử và tính oxi hóa        C. Tính khử       D. Tính dễ nhường electron 

  11. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không được bảo quản trong bình làm bằng chất liệu nào?

  A. Polime                                B. Gốm sứ                      C. Nhựa                          D. Thủy tinh

  12. Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen

  A. Liên kết phân cực    B. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron   C. Liên kết cộng hóa trị  D. Liên kết đơn

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 - Mã đề 003 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

  Mã đề: 004

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm):

  1. Trong nhóm halogen, tính oxi hóa thay đổi theo thứ tự

  A. F > Cl > Br > I                   B. F > Cl > I > Br           C. F < Cl < I < Br           D. F < Cl < Br < I

  2. Để thu được Brom nguyên chất từ hỗn hợp Brom, clo cần làm theo cách nào sau đây?

  A. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4                          B. Dẫn hỗn hợp qua nước

  C. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaBr                            D. Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaI

  3. Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là:

  A. Tính dễ nhường electron   B. Tính oxi hóa mạnh     C. Tính khử và tính oxi hóa           D. Tính khử

  4. Trong phản ứng: Cl2 + H2O  HCl + HClO clo đóng vai trò

  A. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử                        B. Là chất khử               

  C. Là chất oxi hóa                                                          D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử

  5. Các nguyên tố nhóm halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng  là:

  A. ns2np4                                            B. ns1np6                          C. ns3np4                         D. ns2np5

  6. Khi đổ dung dịch AgNO­­3 vào dung dịch nào sau đây sẽ cho kết tủa màu vàng đậm nhất

  A. Dung dịch HI                    B. Dung dịch HBr          C. Dung dịch HF            D. Dung dịch HCl

  7. Dãy axit nào sau đây được xếp theo chiều tăng dần tính axit

  A. HCl < HBr < HI < HF       B. HF < HCl < HBr < HI                                      C. HF < HBr < HCl < HI           D. HF < HI < HBr < HCl

  8. Trong phòng thí nghiệm clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây?

  A. KMnO4                              B. NaCl                          C. KClO3                        D. HCl

  9. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HF không được bảo quản trong bình làm bằng chất liệu nào?

  A. Thủy tinh                           B. Gốm sứ                      C. Nhựa                          D. Polime

  10. Nước gia - ven được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây?

  A. Cho clo tác dụng với nước                                        

  B. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng     

  C. Cho clo tác dụng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường  

   D. Cho clo tác dụng với dung dịch Ca(OH)2

  11. Nhận xét nào sau đây không chính xác khi nói về liên kết trong phân tử đơn chất halogen

  A. Liên kết bằng cách dùng chung 1 đôi electron   B. Liên kết đơn   C. Liên kết phân cực    D. Liên kết cộng hóa trị

  12. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với HCl và Clo cho cùng một muối clorua kim loại:

  A. Ag                                      B. Zn                              C. Cu                              D. Fe

 

----(Để xem nội dung chi tiết đề kiểm tra 45 phút môn Hóa 10 - Mã đề 004, 005, 006 vui lòng xemm tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn bộ 6 đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa 10 năm học 2019 - 2020 của trường THPT Sơn Động 3, để xem nội dung đầy đủ chi tiết hơn vui lòng xem tại online hoặc truy cập vào trang hoc247.net để tải về máy!

Hy vọng đây sẽ là tại liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh!

 

 

YOMEDIA