YOMEDIA

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Yên Hòa

Tải về

Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Yên Hòa dưới đây tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. Chúc các em ôn bài thật tốt !

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1

MÔN HÓA HỌC 10

Năm học: 2019 - 2020

 

Đề số 1:

I. Phần trắc nghiệm:(5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d104s2. X là nguyên tố nhóm:

A. s                                      B. f                                 C. d                                 D. p

Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton và electron         B. Proton, nơtron và electron

C. Nơtron và electron          D. Proton và nơtron

Câu 3. 1s22s22p63s23p64s2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:

A. Canxi                              B. Clo                             C. Kali                            D. Agon

Câu 4. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1. Cấu hình electron đầy đủ của Y là:

A. 1s22s22p63s23p64s1         B. 1s22s22p63s23p63d104s1 

C. 1s22s22p63s23p63d94s1      D. 1s22s22p63s23p54s1

Câu 5. 1s22s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của:

A. Magie                              B. Nitơ                           C. Cacbon                       D. Oxi 

Câu 6. Ni (Z = 28) có cấu hình electron đầy đủ là:

A. 1s22s22p63s23p83d64s2       

B. 1s22s22p63s23p63d10

C. 1s22s22p63s23p63d64s24p2   

D. 1s22s22p63s23p63d84s2

Câu 7. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton, nơtron và electron 

B. Proton và nơtron 

C. Nơtron và electron       

D. Proton và electron 

Câu 8. Nguyên tố X có Z = 8. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:

A. 1s12s22p5                         B. 1s22s22p3                    C. 1s22s22p4                    D. 1s22s12p5

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố A có 6 electron ở phân lớp d thuộc lớp thứ 3.

a. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1s12s22p63s23p63d64s2

B. 1s12s22p63s23p63dC. 1s12s22p63s23p83d6 D. 1s12s22p63s23p63d6

b. A là nguyên tố:

A. kim loại                          

B. phi kim                      

C. khí hiếm                    

D. Tất cả đều sai

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận của đề số 1 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Đề số 2:

I. Phần trắc nghiệm:(5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

Câu 1. Ni (Z = 28) có cấu hình electron đầy đủ là:

A. 1s22s22p63s23p63d10       

B. 1s22s22p63s23p63d84s2                                       

C. 1s22s22p63s23p63d64s24p2                                      

D. 1s22s22p63s23p83d64s2

Câu 2. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1. Cấu hình electron đầy đủ của Y là:

A. 1s22s22p63s23p64s1

B. 1s22s22p63s23p54s1

C. 1s22s22p63s23p63d94s1

D. 1s22s22p63s23p63d104s1

Câu 3. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton, nơtron và electron

B. Proton và nơtron

C. Nơtron và electron        

D. Proton và electron

Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d104s2. X là nguyên tố nhóm:

A. s                                      B. f                                 C. d                                 D. p

Câu 5. Nguyên tố X có Z = 8. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p3                         B. 1s22s12p5                    C. 1s12s22p5                    D. 1s22s22p4

Câu 6. 1s22s22p63s23p64s2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:

A. Agon                               B. Clo                             C. Kali                            D. Canxi

Câu 7. 1s22s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của:

A. Oxi                                  B. Magie                         C. Nitơ                            D. Cacbon

Câu 8. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton và nơtron  B. Nơtron và electron   C. Proton và electron  D. Proton, nơtron và electron

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố A có 6 electron ở phân lớp d thuộc lớp thứ 3.

a. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1s12s22p63s23p63d64s2 

B. 1s12s22p63s23p63d

C. 1s12s22p63s23p83d

D. 1s12s22p63s23p63d6

b. A là nguyên tố:

A. kim loại                           B. phi kim                       C. khí hiếm                     D. Tất cả đều sai

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận của đề số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Đề số 3:

I. Phần trắc nghiệm:(5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Nơtron và electron

B. Proton, nơtron và electron

C. Proton và electron

D. Proton và nơtron

Câu 2. Ni (Z = 28) có cấu hình electron đầy đủ là:

A. 1s22s22p63s23p63d10       

B. 1s22s22p63s23p83d64s2                                                                  

C. 1s22s22p63s23p63d64s24p2        

D. 1s22s22p63s23p63d84s2

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d104s2. X là nguyên tố nhóm:

A. d                                      B. f                                 C. p                                 D. s

Câu 4. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1. Cấu hình electron đầy đủ của Y là:

A. 1s22s22p63s23p64s1

B. 1s22s22p63s23p54s1

C. 1s22s22p63s23p63d104s1

D. 1s22s22p63s23p63d94s1

Câu 5. Nguyên tố X có Z = 8. Hãy chọn phát biểu đúng: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:

A. 1s22s22p4                         B. 1s22s22p3                    C. 1s22s12p5                    D. 1s12s22p5

Câu 6. 1s22s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của:

A. Nitơ                                B. Magie                         C. Cacbon                       D. Oxi 

Câu 7. 1s22s22p63s23p64s2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:

A. Clo                                  B. Agon                          C. Canxi                          D. Kali

Câu 8. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton và nơtron 

B. Proton và electron 

C. Nơtron và electron 

D. Proton, nơtron và electron

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố A có 6 electron ở phân lớp d thuộc lớp thứ 3.

a. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1s12s22p63s23p63d64s2

B. 1s12s22p63s23p63d6

C. 1s12s22p63s23p83d6

D. 1s12s22p63s23p63d6

b. A là nguyên tố:

A. kim loại                          

B. phi kim                      

C. khí hiếm                    

D. Tất cả đều sai

 

----(Để xem nội dung chi tiết phần tự luận của đề số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)----

 

Đề số 4:

I. Phần trắc nghiệm:(5 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

Câu 1. 1s22s22p63s23p64s2 là cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố:

A. Canxi                              B. Agon                          C. Clo                             D. Kali

Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton, nơtron và electron

B. Proton và electron

C. Proton và nơtron         

D. Nơtron và electron

Câu 3. Ni (Z = 28) có cấu hình electron đầy đủ là:

A. 1s22s22p63s23p63d10       

B. 1s22s22p63s23p63d64s24p2                                                 

C. 1s22s22p63s23p83d64s2     

D. 1s22s22p63s23p63d84s2

Câu 4. 1s22s22p3 là cấu hình electron nguyên tử của:

A. Magie                              B. Oxi                             C. Cacbon                       D. Nitơ

Câu 5. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 4s1. Cấu hình electron đầy đủ của Y là:

A. 1s22s22p63s23p64s1

B. 1s22s22p63s23p63d94s1

C. 1s22s22p63s23p63d104s1

D. 1s22s22p63s23p54s1

Câu 6. Nguyên tố X có Z = 8. Hãy chọn phát biểu đúng: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là:

A. 1s12s22p5                         B. 1s22s22p3                    C. 1s22s22p4                    D. 1s22s12p5

Câu 7. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Nơtron và electron  B. Proton và electron  C. Proton và nơtron D. Proton, nơtron và electron

Câu 8. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p63d104s2. X là nguyên tố nhóm:

A. f                                      B. d                                 C. p                                 D. s

Câu 9. Nguyên tử nguyên tố A có 6 electron ở phân lớp d thuộc lớp thứ 3.

a. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố A là:

A. 1s12s22p63s23p63d64s2

B. 1s12s22p63s23p63d6

C. 1s12s22p63s23p83d6

D. 1s12s22p63s23p63d6

b. A là nguyên tố:

A. kim loại                           B. phi kim                       C. khí hiếm                     D. Tất cả đều sai

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Yên Hòa. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

 

YOMEDIA