ON
ADMICRO

Bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2017 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

Hoc247.net giới thiệu tới các em bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2016 - 2017. Với tính chất tham khảo, hi vọng đề thi là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các em trong việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU                                                                                              

Họ và tên:............................................                   ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 -2017

Lớp:......................................................                            MÔN: TIẾNG ANH 10 

                  Thời gian: 60 phút

             (Thí sinh làm trên đề thi)

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: (0,8ms)

1. A. oversized                        B. cared                     C. filled                D. minded

2. A. messages                        B. choices                  C. pollutes             D. classes

Choose the word whose main stress is different from that of the others.                

3. A. mystery                           B. understand             C. overcome              D. submarine

4. A. inhabit                              B. natural                   C. finally               D. evidence

II. Read and choose the correct answer: (1.6ms)

5. Cigarette _______ kills thousands of people every year.

          A. smokes              B. smoke                         C. to smoke            D. smoking

6. The children spent the afternoon _______ in the garden.

          A. played               B. play                            C. to play               D. playing

7. A _______ is a famous cinema actor or actress.    

      A. filmgoer                B. film director                C. film maker         D. film star

8. If I had gone to the bank this morning, I ....................................... money from you now.

            A. would not borrow                                       B. would not have borrowed

            C. will no borrow                                             D. will not have borrowed

9. Mary finds it .................. to do homework every day. She feels ................... with it.

            A. boring / boring        B. bored / bored                       C. boring / bored          D. bored / boring

10 Mary ……………………London since 1995.

   A. has left                             B. have left                              C. leaves                      D. left

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

KIỂM TRA HỌC KỲ II – TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2016 - 2017

Chọn mỗi chữ cái A, B, C hay D để lựa chọn đáp án đúng nhất

Câu 1: Mike’s aunt gave him _________guitar for his brithday.

A. a                                B. no article                   C. the                             D. an

Câu 2: The Statue of Liberty in New York shows the _________between the French and Americans.

A. friendship                  B. friends                       C. friendness                  D. friendships

Câu 3: He _________ leave tomorrow morning. That’s his plan.

Câu 4: If I_________that you were here, I would have come at once.

A. know                         B. had known                C. known                       D. knew

Câu 5: I’m interested _________ English.

A. on                              B. of                               C. in                               D. at

Câu 6: I saw _________accident this morning _________car crashed into _________ tree.

A. the – A- a                  B. a - the - the                C. an- A - a                    D. the-the-the

Câu 7: He was _________ of sleeping in the old house.

A. anxious                      B. troubled                     C. afraid                         D. worried

Trên đây là đoạn trích dẫn một phần bộ 3 đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm học 2016 - 2017. Để xem được đầy đủ đề thi, các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net và nhấn vào Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1