ON
ADMICRO

4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 năm 2016-2017 - THPT Đức Hoà

Tải về
VIDEO_3D

HOC247 xin chia sẽ đến các em 4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 của trường THPT Đức Hoà năm 2016-2017, nhằm giúp các em ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập về logarit mũ, mũ. Mời các em cùng tham khảo!

 
 
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết số 1:

SỞ GD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA

ĐỀ KIỀM TRA 1 TIẾT NĂM 2016-2017

MÔN GIẢI TÍCH 12 (Lũy thừa – Mũ – Logarit)

Thời gian làm bài: 45 phút;

(20 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề thi 132

     

Mã Số Học Sinh:...............................Chữ ký GV................................................

Câu 1: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\log _2}(x + 3) = 2.\)

A. \(S = \{ 4\} .\)                     B. \(S = \{ 7\} .\)                     C. \(S = \{ 1\} .\)                       D. \(S = \O\)

Câu 2: Tìm tập nghiệm S của phương trình \(2^x=8\)

A. \(S = \O\)                        B. \(S = \{ 4\} .\)                     C. \(S = \{ 3\} .\)                      D. \(S = \{ 16\} .\)

Câu 3: Bạn An gửi 15 triệu đồng vào ngân hàng, theo kì hạn 1 năm với lãi suất 7,56% / năm. Sau 5 năm, bạn An có được số tiền.

A. \(15{(1,0756)^{10}}\)  triệu đồng.                                   B. \(15{(1,0756)^{20}}\)  triệu đồng.

C. \(15{(1,0756)^{5}}\)  triệu đồng.                                     D. \(15{(1,0756)^{60}}\)  triệu đồng.

Câu 4: Số nghiệm của phương trình \(\ln x + \ln (3x - 2) = 0.\)

A. 1                                  B. 2                                C. 3                                D. 0

Câu 5: Tính tổng các nghiệm của phương trình \(\log _2^2\left( {x + 2} \right) - 5{\log _2}\left( {x + 2} \right) + 6 = 0.\)

A.\(S=8\)                           B. \(S=-8\)                        C. \(S=5\)                           D. \(S=6\)

Câu 6: Tìm tập hợp S các giá trị của tham số m, sao cho phương trình \(\log _2^2x - 2m.{\log _2}x - 3 - m = 0\) có hai nghiệm \(x_1,x_2\) thỏa mãn \(x_1.x_2=16\)

A. \(S = \{ - 19\,;\,2\} .\)             B. \(S = \{ - 19\} .\)                 C. \(S = \{ 2\} .\)                      D. \(S = R\)

Câu 7: Một người  gửi 16 triệu đồng vào ngân hàng, theo kì hạn 1 năm với lãi suất  6 % / năm. Hỏi sau ít nhất mấy năm người đó có được số tiền tối thiểu là 20 triệu đồng.

A. 5 năm                         B. 3 năm                         C. 3,83 năm                   D. 4 năm

 

Để tham khảo tiếp câu 8 - câu 14: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 1 (Kiểm tra 1 tiết môn Giải tích 12 chương 2).

 

Câu 15: Tập xác định D của hàm số \(y = \ln (x - 1)\) là :

A. \(D = ( - \infty ;1).\)               B. \(D = (1; + \infty ).\)               C. \(D = R\backslash \{ 1\} .\)                 D. \(D = [1; + \infty ).\)

Câu 16: Gọi \(x_1,x_2\) là hai nghiệm của phương trình \(\log _2^2x + 5{\log _2}3{\log _3}x - 6 = 0.\)Tính \(x_1.x_2\)

A. \({x_1}\,.{x_2} = - 6.\)                   B. \({x_1}\,.{x_2} = 32.\)                   C. \({x_1}\,.{x_2} = -5.\)                   D. \({x_1}\,.{x_2} = \frac{1}{{32}}.\)

Câu 17: Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị hai đồ thị hàm số \(y=2^x\) và \(y=4\)

A. M(2;0)                      B. M(2;-4)                    C. M(-2;4)                     D. M(2;4)

Câu 18: Trong các hàm số sau. Hàm số nào nghịch biến trên khoảng \((0;+\infty )\).

A. \(y = - \ln x.\)                    B.\(y = \frac{1}{2}.\ln x.\)                   C. \(y = 2\ln x.\)                     D. \(y = \ln x.\)

Câu 19: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

A. \({\mathop{\rm l}\nolimits} ogx = 1 \Leftrightarrow x = 10.\)                                             B. \({\mathop{\rm l}\nolimits} ogx = - 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{{10}}.\)

C. \(\ln x = - 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{{{e^3}}}.\)                                             D. \({\mathop{\rm l}\nolimits} o{g_{\sqrt 3 }}x = 2 \Leftrightarrow x = 3\)

Câu 20: Tìm tập nghiệm S của phương trình: \({2^{x + 1}} + {2^{x - 1}} + {2^x} = 28\) .

A. \(S = \{ 2\} .\)                      B. \(S = \{ 3\} .\)                       C. \(S = \{0\} .\)                        D. \(S = \{1\} .\)


Đề kiểm tra 1 tiết số 2:

SỞ GD&ĐT LONG AN

TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA

            

ĐỀ KIỀM TRA 1 TIẾT NĂM 2016-2017

MÔN GIẢI TÍCH 12 (Lũy thừa – Mũ – Logarit)

Thời gian làm bài: 45 phút;

(20 câu trắc nghiệm)

 

 

Mã đề thi 209

     

Mã Số Học Sinh:...............................Chữ ký GV................................................

Câu 1: Tính tổng các nghiệm của phương trình \(\log _2^2\left( {x + 2} \right) - 5{\log _2}\left( {x + 2} \right) + 6 = 0.\)

A. \(S=8\)                          B. \(S=5\)                           C. \(S=-8\)                        D. \(S=6\)

Câu 2: Trong các hàm số sau. Hàm số nào đồng biến trên R .

A. \(y = {\left( {\frac{\pi }{3}} \right)^{ - x}}\)                   B. \(y = {\left( {\frac{2}{e}} \right)^{ - x}}\)                     C. \(y = {\left( {\frac{2}{e}} \right)^x}\)                     D. \(y = {\left( {\frac{2}{\pi }} \right)^x}\)

Câu 3: Tìm tập nghiệm S của phương trình: \({2^{x + 1}} + {2^{x - 1}} + {2^x} = 28\).

A. \(S=\left \{ 2 \right \}\)                      B. \(S=\left \{ 3 \right \}\)                        C. \(S=\left \{ 0 \right \}\)                      D. \(S=\left \{ 1 \right \}\)

Câu 4: Tìm tập hợp T tất cả các giá trị của m để phương trình \({4^{x + 1}} - m{.2^{x + 2}} + 4 = 0\) có hai nghiệm phân biệt.

A. \(T = \left( { - 2;2} \right).\)                                                          B. \(T = \left( {2; + \infty } \right).\)

C. \(T = \left( { - \infty ;2} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right).\)                                   D. \(T = \left( { - \infty ;2} \right).\)

Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số \(y = {x^\pi }{\pi ^x}.\)

A. \({y^/} = {x^\pi }.{\pi ^x}(\pi + x\ln \pi ).\)                                         B. \({y^/} = {x^{\pi - 1}}.{\pi ^x}(\pi - x\ln \pi ).\)

C. \({y^/} = {x^{\pi - 1}}.{\pi ^x}(\pi + x\ln \pi ).\)                                      D. \({y^/} = \pi {x^{\pi - 1}}.{\pi ^x}\ln \pi .\)

Câu 6: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?

A. \({\mathop{\rm l}\nolimits} ogx = - 2 \Leftrightarrow x = \frac{1}{{10}}.\)                                         B. \({\mathop{\rm l}\nolimits} ogx = 1 \Leftrightarrow x = 10.\)

C. \(\ln x = - 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{{{e^3}}}.\)                                            D. \({\mathop{\rm l}\nolimits} o{g_{\sqrt 3 }}x = 2 \Leftrightarrow x = 3\)

Câu 7: Tìm tập xác định D của hàm số \(y = {\left( {\sqrt 3 } \right)^x}.\)

A. D = R.                         B. \(D = ( - \infty ;0).\)                C. \(D = R\backslash \left\{ 0 \right\}.\)                D. \(D = (0; + \infty ).\)

Câu 8: Tập xác định D của hàm số \(y = \ln (x - 1)\) là :

A. \(D = (1; + \infty ).\)              B. \(D = ( - \infty ;1).\)              C. \(D = R\backslash \{ 1\}.\)               D. \(D = [1; + \infty ).\)

Câu 9: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({2^x} = 8.\)

A. \(S = \{ 3\}\)                       B. \(S = \{16\}\)                   C. \(S = \O\)                       D. \(S = \{4\}\)

Câu 10: Tìm tập nghiệm S của phương trình \({\log _2}(x + 3) = 2.\)

A. \(S = \{4\}\)                     B. \(S = \O\)                       C. \(S = \{7\}\)                     D. \(S = \{1\}\)

 

Câu 11 - câu 20: Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề số 2 (Kiểm tra 1 tiết môn Giải tích 12 chương 2).

 

Trên đây chỉ trích một phần đề số 1, đề số 2 của bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12. Để xem toàn bộ nội dung các đề từ 1 đến 4 các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để tải về máy tính. Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt hơn cho kỳ thi kiểm tra 1 tiết môn Giải tích. Chúc các em ôn tập và thi thật tốt.

-- MOD Toán HỌC247 (tổng hợp)

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1