ON
YOMEDIA

Tính chất giao hoán của phép nhân

VDO.AI

 

 

YOMEDIA
1=>1