ON
YOMEDIA

Tính chất giao hoán của phép cộng

YOMEDIA

 

 

YOMEDIA
1=>1