AMBIENT

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

ADSENSE

 

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF