YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Cho biết:

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống:

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Số học sinh của của lớp 3A là: 9 +18 + 5 = 32 (học sinh)

Số học sinh của của lớp 3B là: 10 + 19 + 6 = 35 (học sinh)

Số học sinh của của lớp 3C là: 9 + 20 + 4 = 33 (học sinh)

Tổng số học sinh giỏi của ba lớp là: 9 + 10 + 9 = 28 (học sinh)

Tổng số học sinh khá của ba lớp là: 18 + 19 + 20 = 57 (học sinh)

Tổng số học sinh giỏi của ba lớp là: 5 + 6 + 4 = 15 (học sinh)

Tổng số học sinh của ba lớp là: 32 + 35 + 33 = 100 (học sinh)

Vậy ta điền vào bảng như sau:

-- Mod Toán lớp 3 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 82 VBT Toán 3 tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 76 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 77 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 77 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 77 VBT Toán 3 tập 2

Bài 1 trang 78 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 78 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 78 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 78 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 79 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 79 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 79 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 80 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 80 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 80 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 81 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 81 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 81 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 82 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 83 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 1 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 5 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài 1 trang 84 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 2 trang 85 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 3 trang 85 VBT Toán 3 tập 2

Bài tập 4 trang 85 VBT Toán 3 tập 2

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON