ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài tập trắc nghiệm Toán 6 Bài 14 về Tìm giá trị phân số của một số cho trước  online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

  • A. 56cm
  • B. 55cm
  • C. 54cm
  • D. 53cm
  • A. 45dm
  • B. 245dm
  • C. 35dm
  • D. 735dm
   
   
 • Câu 3:

  Hãy so sánh 36% của 50 và 50% của 36

  • A. 36% của 50 > 50% của 36
  • B. 36% của 50 < 50% của 36
  • C. 36% của 50 = 50% của 36
  • D. Không so sánh được
 • Câu 4:

  \(\frac{4}{5}\) của 60cm là: 

  • A. 12cm
  • B. 15cm
  • C. 48cm
  • D. 52cm
 • Câu 5:

  Hãy so sánh 48% của 25 và 25% của 48. 

  • A. A. 48% của 25 = 25% của 48
  • B.  48% của 25 > 25% của 48
  • C. 48% của 25 < 25% của 48
  • D. Không so sánh được 
 • Câu 6:

  \(\frac{2}{7}\) của 35 là: 

  • A. 5
  • B. 10
  • C. 70
  • D. 15
 • Câu 7:

  Khánh có 45 cái kẹo. Khánh cho Linh \(\frac{2}{3}\) số kẹo đó. Hỏi Khánh cho Linh bao nhiêu cái kẹo?

   

  • A. 30 cái kẹo
  • B. 36 cái kẹo
  • C. 40 cái kẹo
  • D. 18 cái kẹo
 • Câu 8:

  Hiệu giữa \(5\frac{3}{8}\) của \(1\frac{{31}}{{129}}\) của 35% của \(19\frac{1}{{21}}\) là 

  • A. 0
  • B. 1
  • C. -1
  • D. 2
 • Câu 9:

  Hiệu giữa \(\frac{4}{3}\) của \(\frac{2}{5}\) với \(\frac{4}{5}\) của \(\frac{2}{3}\) là:

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 0
 • Câu 10:

  Tìm 1 số biết \(\frac{2}{5}\)% của nó bằng 1,5

  • A. 175
  • B. 275
  • C. 375
  • D. 475
 • Câu 11:

  Hiệu giữa \(2\frac{4}{5}\) của \(1\frac{1}{7}\) với 25% của \(5\frac{3}{{10}}\) là:

   

  • A. 0
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{7}{8}\)
  • D. \(1\frac{7}{8}\)
 • Câu 12:

  Tìm một số biết 4,5% của nó bằng 18

  • A. 100
  • B. \(\frac{{81}}{{100}}\)
  • C. 200
  • D. 400
 • Câu 13:

  Biết \(\frac{3}{5}\) số học sinh giỏi của lớp 6A là 12 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi?

  • A. 12 học sinh
  • B. 15 học sinh
  • C. 14 học sinh
  • D. 20 học sinh
 

 

 

YOMEDIA
1=>1