ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 8 Đường tròn

Bài tập trắc nghiệm Hình học 6 Bài 8 về Đường tròn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • B. Đường tròn tâm O, đường kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • C. Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R/2, kí hiệu (O; R)
  • D. Hình tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
  • A. Hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó là hình tròn
  • B. Dây cung không đi qua tâm là bán kính của đường tròn đó
  • C. Hai điểm A và B của một đường tròn chia đường tròn thành hai cung. Đoạn thẳng nối hai mút của một cung là dây 
  • D. Dây cung đi qua tâm là đường kính của đường tròn đó
   
   
  • A. OM < 4cm
  • B. OM = 4cm
  • C. OM > 4cm
  • D. OM \(\ge \) 4cm
  • A. Điểm M nằm trên đường tròn
  • B. Điểm M nằm trong đường tròn
  • C. Điểm M nằm ngoài đường tròn
  • D. Điểm M trùng với tâm đường tròn
  • A. Điểm A nằm trên đường tròn, điểm B nằm trong đường tròn và điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)
  • B. Điểm A và điểm C nằm ngoài đường tròn, điểm B nằm trên đường tròn (M; 1,5cm)
  • C. Điểm A nằm trong đường tròn, điểm B nằm trên đường tròn và điểm C nằm ngoài đường tròn (M; 1,5cm)
  • D. Cả ba điểm đều nằm trên đường tròn (M; 1,5cm)
 • Câu 6:

  Trên đường tròn có 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu dây cung được tạo thành từ 9 điểm đó?

  • A. 9
  • B. 18
  • C. 72
  • D. 36
 • Câu 7:

  Có bao nhiêu cung tròn được tạo thành từ 11 điểm phân biệt trên đường tròn 

  • A. 110
  • B. 120
  • C. 11
  • D. 55
 • Câu 8:

  Đường tròn (A; 2cm) và đường tròn (B; 2cm) cắt nhau tại hai điểm C, D. Khi đó đường tròn (C; 2cm) đi qua điểm nào dưới đây?

  • A. Điểm A
  • B. Điểm B
  • C. Cả điểm A và điểm B
  • D. Không đi qua điểm nào trong ba điểm A, B, D
 • Câu 9:

  Trên đường tròn lấy  n \(\left( {n \ge 2} \right)\) điểm phân biệt. Bết số cung tròn tạo thành là 72. Vậy giá trị của n là:

   

  • A. 8
  • B. 9
  • C. 11
  • D. 13
 • Câu 10:

  Cho (A; 2cm) và (B; 3cm) cắt nhau như hình vẽ

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai:

   

  • A. AD = AE = 2cm
  • B. BD = BC = 3cm
  • C. DC là dây cung của (A; 2cm) và (B; 3cm)
  • D. BE = BC =3cm
 

 

YOMEDIA
1=>1