ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 Bài 1 về Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Cho hàm số f(x)=x2+2x,có ∆x là số gia của đối số tại x=1, ∆y là số gia tương ứng của hàm số. Khi đó ∆y bằng:

  • A. (∆x)2+2∆x
  • B.  (∆x)2+4∆x
  • C. (∆x)2+2∆x-3
  • D. 3
 • Câu 2:

  Cho hàm số \(f(x) = \sqrt {3x - 2} \), có ∆x là số gia của đối số tại x=2. Khi đó \(\frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}\) bằng:

  • A. \(\frac{{\sqrt {3\Delta x - 2} }}{{\Delta x}}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt {3\Delta x - 6} }}{{\Delta x}}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt {3\Delta x + 4}  - 2}}{{\Delta x}}\)
  • D. \(\frac{{\sqrt {3\Delta x - 2}  - 2}}{{\Delta x}}\)
   
   
 • Câu 3:

   Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 2x}}{{x + 1}}\). Đạo hàm của hàm số đã cho tại x=1 là:

  • A. \(\frac{1}{4}\)
  • B. \(\frac{{ - 1}}{2}\)
  • C. 0
  • D. \(\frac{1}{2}\)
 • Câu 4:

  Số gia của hàm số f(x)=2x2-1 tại xo=1 ứng với số gia ∆x=0,1 bằng:

  • A. 1
  • B. 1,42
  • C. 2,02
  • D. 0,42
  • A. \(\frac{{\sqrt {\Delta x}  - x}}{{\Delta x}}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt {\Delta x - x} }}{{\Delta x}}\)
  • C. \(\frac{{\sqrt {x + \Delta x}  - \sqrt {\Delta x} }}{{\Delta x}}\)
  • D. \(\frac{1}{{\sqrt {x + \Delta x}  + \sqrt {x} }}\)
 • Câu 6:

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=-xtại điểm có hoành độ bằng -1 là:

  • A.  y= 3(x+1)+1 
  • B. y= -3(x-1)+1
  • C. y= -3(x+1)+1
  • D. y= -3(x-1)-1
  • A. f(x) liên tục tại x=1
  • B.  f(x) có đạo hàm tại x-1
  • C. f(0) = -2
  • D. f(-2) =-3
 • Câu 8:

  Một chất điểm chuyển động thẳng có phương trình

  \(S = \frac{1}{2}{t^2}\)

  (t là thời gian tính bằng giây (s), S là đường đi tính bằng mét). Tính vận tốc (m/s) của chất điểm tại thời điểm to = 5(s)

  • A. \(\frac{5}{2}\)
  • B. 5
  • C. 25
  • D. 12,5
  • A. 13
  • B. 16
  • C. 36
  • D. 17
 • Câu 10:

   Cho hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 2x}}{{x + 1}}\) (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm \(A\left( {1; - \frac{1}{2}} \right)\) là:

  • A. \(y = \frac{1}{4}\left( {x + 1} \right) - \frac{1}{2}\)
  • B. \(y = \frac{1}{2}\left( {x - 1} \right) + \frac{1}{4}\)
  • C. \(y = \frac{1}{4}\left( {x - 1} \right) - \frac{1}{2}\)
  • D. \(y = \frac{1}{2}\left( {x + 1} \right) - \frac{1}{4}\)
 

 

YOMEDIA
1=>1