YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 36 SGK Tin học 11

Giải bài 9 tr 36 sách GK Tin học lớp 11

Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và đưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Hình 3

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Qua hình vẽ, ta nhận thấy rằng diện tích phần gạch chéo bằng 1/2 diện tích hình tròn tâm O(0:0), Bán kính R a.

Ta lại biết rằng, diện tích hình tròn được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416.

Khi đó, chương trình tính diện tích phần gạch là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write('Nhap ban kinh duong tron a (a>0): ')

Readln(a) ,

write('Dien tich phan gach cheo la: ',a*a*pi/2:20:4);

Readln

End.

Khi chạy chương trình:

  • nếu: a = 2 thì diện tích phần gạch là 6.2832;
  • nếu a = 3 thì diện tích phần gạch là 14.1372;
  • nếu a = 5 thì diện tích phần gạch là 3 1.8086.

Kết quả chương trình như hình dưới đây:

-- Mod Tin Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 36 SGK Tin học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON